Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

Na slovensku je 1 spoločností ktoré vykonávajú túto činnosť. Nižšie je zobrazených prvých 1.