Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 778 290-2 741 502-2 505 486-1 677 073-1 320 567
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 778 2902 741 5022 505 4861 677 0731 320 567
Čistý cash flow 36 788236 016828 414356 505342 542
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 715201 872109 59471 927172 564
Čistý zisk 42 511191 67689 50956 649150 822
Čistý zisk v minulom roku 191 67689 50956 649150 8229 449
Daň z príjmov 16 20410 19620 08415 27721 742
Daň z príjmov v minulom roku 10 19620 08415 27721 74213 220
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 20410 19620 08415 27721 742
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,41134,35157,2847,5923,61
EBIT v minulom roku 201 872109 59471 927172 56422 669
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 715201 872109 59471 927172 564
EBITDA 520 873936 313927 505910 0621 077 897
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 520 873936 313927 505910 0621 077 897
Finančné účty 2 778 2902 741 5022 505 4861 677 0731 320 567
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 520 873936 313927 505910 0621 077 897
Odpisy 478 362744 637837 995853 413927 075
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 478 362744 637837 995853 413927 075
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 520 873936 313927 505910 0621 077 897
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71519,3710,837,075,18
Pohľadávky z obchodného styku 5 2739 27332 9546 5734 273
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 44325 19276 47550 40866 066
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 44325 19276 47550 40866 066
Účtovný cash flow 36 788236 016828 414356 505342 542
Výsledok hospodárenia 42 511191 67689 50956 649150 822
Výsledok hospodárenia po zdanení 42 511191 67689 50956 649150 822
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 191 67689 50956 649150 8229 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 42 511191 67689 50956 649150 822
Zisk pred zdanením 58 715201 872109 59471 927172 564
Zmena EBIT 0,29091,841,520,41687,61
Účtovné závierky