Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 752 8622 055 1591 351 512969 854935 181
Aktivácia 367 348145 83962 10030 48556 407
Bankové úvery 340 065340 000318 919602 185519 625
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,721,420,67110,6931
Bežné bankové úvery 340 065340 000318 919499 543377 595
Časové rozlíšenie aktív 43 02923 875504,0079,0079,00
Časové rozlíšenie pasív 34 32737 99341 65945 32548 991
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,02470,0014-0,1239-1,02-24,60
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,280,72821,52-9,05365,80
Celkové tržby 1 597 3861 674 5661 089 231872 8091 041 158
Celkový dlh 1 524 063849 954790 3331 039 320883 774
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 446 633313 076300 529678 518444 881
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 46726 92428 540-35 83381 268
Čistý cash flow 29 543-1 61664 373-117 10159 430
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 113 549165 69560 954-97 378-57 037
Čistý zisk 83 947122 46537 427-117 207-84 551
Čistý zisk v minulom roku 122 46537 427-117 207-84 551-81 719
Cudzie zdroje -1 194 472-1 167 212-519 520114 791-2 416
Daň z príjmov 15 68929 096-4 96410,00-17,00
Daň z príjmov v minulom roku 29 096-4 96410,00-17,005 172
Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 68929 096-4 96410,00-17,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000102 642142 030
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00001 810-544,000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000102 642142 030
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 398,21455,98384,14268,7889,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,9535,38161,2751,5127,54
Doba obratu aktív 1 1961 136831,50783,02671,81
Doba obratu pohľadávok 398,21455,98385,25268,3489,79
Doba obratu zásob 7 172119 294102 217114 521105 693
Doba splácania záväzkov 8 80196 290102 802122 213106 742
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 426,74258,29183,85290,33226,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 7 56969 07387 793108 55490 502
EBIT v minulom roku 165 69560 954-97 378-57 037-57 680
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 113 549165 69560 954-97 378-57 037
EBITDA 356 853314 774280 080111 691235 734
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 356 853314 774280 080111 691235 734
Finančná páka 2,301,762,60-8,45387,08
Finančné účty 56 46726 92428 540-35 83381 268
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4339-0,5679-0,38440,1184-0,0026
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43390,56790,3844-0,11840,0026
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 684 657704 263359 898181 397286 576
Krátkodobé finančné výpomoci 163 0350,000010 15040 5006 524
Krátkodobé pohľadávky 916 562825 244624 373332 912124 985
Krátkodobé záväzky 982 225467 469298 829359 607315 839
Krytie dlhovej služby 7,406,043,991,713,08
Materiál 154 74374 45128 30155 64321 993
Nákladové úroky 13 91314 13428 49119 81927 531
Nákladové úroky v minulom roku 14 13428 49119 81927 53118 867
Náklady na predaný tovar 638 815443 159430 206410 676441 612
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 40 7361 7721 0611 0741 080
Neobežný majetok 936 395599 969399 156336 267416 115
Obežný majetok 1 773 4381 431 315951 852633 508518 987
Obrat aktív 0,30520,32140,43900,46610,5433
Obrat neobežného majetku 0,89721,101,491,341,22
Obrat obežného majetku 0,47370,46150,62330,71360,9790
Odpisy 292 248245 054235 772214 628293 210
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 146 124122 527119 276107 314146 605
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 146 124122 527116 496107 314146 605
Osobné náklady 396 713408 315369 766376 787401 893
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 7605 4351 3404 1584 464
Ostatné záväzky z obchodného styku 844 718335 335255 200319 417267 787
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 376 195367 519273 19997 421208 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,971,882,279,106,05
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,94122,71153,6938,5661,56
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50740,53250,44100,10990,1654
Pohľadávky z obchodného styku 114 97064 034262 13363 79838 339
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66861,040,97590,31450,2755
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -40,43722,28-8,07-0,9803-0,0407
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,12-0,11432,26-5,912,16
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,18280,16540,24350,66270,5626
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55360,41360,58481,070,9450
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,280,72821,52-9,05365,80
Pridaná hodnota 201 307217 434163 06341 41566 483
Primárna platobná neschopnosť 7,355,240,97365,016,98
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,07030,10490,07201,02-35,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,272,702,829,313,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,272,702,829,313,75
Služby 281 010248 918167 049163 276156 631
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 752 8622 055 1591 351 512969 854935 181
Spotreba materiálu… 486 682574 280313 765270 596330 470
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 503 100340 000329 069642 685526 149
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 367 3480,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 006 904858 055633 848489 023535 748
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 166 782197 46240 57936 93227 653
Tržby z predaja tovaru 42 85627 2511 5901 5031 525
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 797 266633 342591 679450 588506 570
Účtovný cash flow 29 543-1 61664 373-117 10159 430
Úročený dlh 503 100340 000329 069642 685526 149
Úrokové krytie 8,1611,722,14-4,91-2,07
Vlastné imanie 1 194 4721 167 212519 520-114 7912 416
Všetky záväzky 1 524 063849 954790 3331 039 320883 774
Výnosy budúcich období dlhodobé 30 6610,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 66637 99341 65945 32548 991
Výsledok hospodárenia 97 655163 10162 294-93 220-52 574
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 97 655163 10162 294-93 220-52 574
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 83 947122 46537 427-117 207-84 551
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 122 46537 427-117 207-84 551-81 719
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 99 636151 56132 463-117 197-84 568
Zásoby 800 409579 147297 129336 973312 734
Záväzky 1 524 063849 954790 3331 039 320883 774
Záväzky z obchodného styku 844 718335 335255 200319 417267 787
Zisk pred zdanením 99 636151 56132 463-117 197-84 568
Zmena EBIT 0,68532,72-0,62601,710,9889
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -197 735235 972-10 431-6 215-9 838
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -197 735235 972-10 431-6 215-9 838
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 133 732104 08122 59327 21522 751