Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 003 1811 687 9891 810 2421 714 8661 879 768
Aktivácia 3 8610,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 150 1670,00000,00000,00002 400
Bežná likvidita III. stupeň 1,413,143,452,561,83
Bežné bankové úvery 150 1670,00000,00000,00002 400
Časové rozlíšenie aktív 41 35549 90350 74198 91847 793
Časové rozlíšenie pasív 28 39243 11257 8330,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,010,46320,58590,50820,7247
Celkové tržby 1 901 7651 974 6671 717 3202 214 8101 856 110
Celkový dlh 991 547520 701647 390577 816789 828
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 44 219-85 115-37 753-93 921-42 728
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 105 94885 11537 75393 92145 128
Čistý cash flow 20 83347 362-56 16848 7939 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -140 54016 153-7 430131 323-600 293
Čistý zisk -126 57627 51216 170124 110-555 486
Čistý zisk v minulom roku 27 51216 170124 110-555 486-243 234
Cudzie zdroje -983 242-1 124 176-1 105 019-1 137 050-1 089 940
Daň z príjmov -21 273-19 883-27 324-1 714-53 665
Daň z príjmov v minulom roku -19 883-27 324-1 714-53 665-15 847
Daň z príjmov z bežnej činnosti -21 273-19 883-27 324-1 714-53 665
Dlhodobé pohľadávky 76 69455 42235 5395 334740,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,0356,81100,1038,6145,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,9750,6469,8034,1244,09
Doba obratu aktív 503,77400,94468,87335,15415,83
Doba obratu pohľadávok 119,3169,98109,3039,6545,20
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00003 29376 094
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00001 97555 820
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 160,6663,0363,3385,26136,98
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00001 40947 163
EBIT v minulom roku 16 153-7 430131 323-600 293-250 450
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -140 54016 153-7 430131 323-600 293
EBITDA 178 829343 545271 290450 681-143 847
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 178 829343 545271 290450 681-143 847
Efektívna daňová sadzba 0,1439-2,612,45-0,01400,0881
Finančná páka 2,041,501,641,511,72
Finančné účty 105 94885 11537 75393 92145 128
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4908-0,6660-0,6104-0,6631-0,5798
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49080,66600,61040,66310,5798
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 211 283369 847287 807485 84443 354
Krátkodobé pohľadávky 397 740239 186386 472197 554203 610
Krátkodobé záväzky 638 852265 347244 519436 247619 216
Krytie dlhovej služby 5,016,654,4150,49-16,24
Materiál 56 4465 52716 28484 3029 056
Nákladové úroky 7 3098 5243 7248 9278 858
Nákladové úroky v minulom roku 8 5243 7248 9278 8588 631
Náklady na predaný tovar 1 276 2801 162 6071 102 3831 230 2811 682 864
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000080 6424 049
Neobežný majetok 770 930662 599730 489591 646738 375
Obežný majetok 1 190 896975 4871 029 0121 024 3021 093 600
Obrat aktív 0,72450,91040,77851,090,8778
Obrat neobežného majetku 1,882,321,933,162,23
Obrat obežného majetku 1,221,581,371,821,51
Odpisy 323 672330 800277 902330 730487 032
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 161 836165 400138 951165 365243 516
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 161 836165 400138 951165 365243 516
Osobné náklady 527 752480 822463 018484 253586 500
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4043 4383 4434 8895 414
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-63,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 504 211225 081184 774311 330523 187
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 197 096358 312294 072454 840-68 454
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,11170,02450,01460,1092-0,5085
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,011,291,510,7598-17,85
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00007,90-8,12
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,33180,77800,66271,32-0,0560
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,20560,46090,41410,7820-0,0306
Pohľadávky z obchodného styku 369 693213 185269 491174 563199 332
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66681,211,570,89490,4770
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -47,20-23,7419,67-23,30-110,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,855,56-15,085,471,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,010,46320,58590,50820,7247
Pridaná hodnota 175 090374 075306 842637 311-32 859
Primárna platobná neschopnosť 1,361,060,68561,782,62
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,12870,02450,01460,1092-0,5096
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,541,522,391,28-5,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,541,522,391,28-5,49
Služby 294 409258 857215 705285 788308 809
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 003 1811 687 9891 810 2421 714 8661 879 768
Spotreba materiálu… 949 564942 510796 953820 4121 132 008
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 150 1670,00000,00000,00002 400
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 3 8610,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 468 7991 551 5521 419 2051 887 6181 746 344
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 42914 8709 98020 02696 339
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000068 7213 834
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 451 3701 536 6821 409 2251 798 8711 646 171
Účtovný cash flow 20 83347 362-56 16848 7939 859
Úročený dlh 150 1670,00000,00000,00002 400
Úrokové krytie -19,231,90-2,0014,71-67,77
Vlastné imanie 983 2421 124 1761 105 0191 137 0501 089 940
Všetky záväzky 991 547520 701647 390577 816789 828
Výnosy budúcich období dlhodobé 13 67228 39243 1130,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 14 72014 72014 7200,00000,0000
Výsledok hospodárenia -138 13219 591-3 659136 545-596 723
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -138 13219 591-3 659136 545-596 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -126 57627 51216 170124 110-555 486
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 27 51216 170124 110-555 486-243 234
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -147 8497 629-11 154122 396-609 151
Zásoby 610 514595 764569 248727 493844 122
Záväzky 991 547520 701647 390577 816789 828
Záväzky z obchodného styku 504 211225 081184 774311 330523 187
Zisk pred zdanením -147 8497 629-11 154122 396-609 151
Zmena EBIT -8,70-2,17-0,0566-0,21882,40
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -36 16838 760-89 725-43 439-237 998
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -36 16838 760-89 725-43 439-237 998
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 10 7188 0247 0273 43262 183