Obec Hoste

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 257 566787 483771 058762 266778 271
Bankové úvery 269 3690,00000,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 269 3690,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 271,88767,02347,41387,31597,82
Časové rozlíšenie pasív 322 850325 776326 173324 965335 171
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25893,872,792,551,90
Celková tržba 13 2753 3652 4972 5302 741
Celková tržba v minulom roku 3 3652 4972 5302 7412 885
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,050,05900,05090,06010,0738
Celkový dlh 478 44625 70821 55124 78630 434
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 219 316-54 259-50 134-54 517-52 342
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 05354 25950 13454 51752 342
Čistý cash flow 50 05354 25950 13454 51752 342
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 27212 66510 818-149,4811 074
Čistý zisk 20 27212 66510 818-149,4811 074
Čistý zisk v minulom roku 12 66510 818-149,4811 07411 732
Cudzie zdroje -456 271-435 999-423 334-412 516-412 666
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 100,41332,1538,0991,681 120
Doba obratu aktív 34 57885 413112 708109 972103 640
Doba obratu pohľadávok 100,41332,1538,0991,681 120
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 3171 5232 6223 0853 665
EBIT v minulom roku 12 66510 818-149,4811 07411 732
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 27212 66510 818-149,4811 074
EBITDA 38 54330 68627 81516 15828 510
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 54330 68627 81516 15828 510
Finančná páka 2,761,811,821,851,89
Finančné účty 50 05354 25950 13454 51752 342
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3628-0,5537-0,5490-0,5412-0,5302
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,36280,55370,54900,54120,5302
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 54330 68627 81516 15828 510
Krátkodobé pohľadávky 3 6523 062260,60635,458 413
Krátkodobé záväzky 193 36714 03717 93721 38527 523
Materiál 75,9790,4343,7453,1078,48
Náklady na predaný tovar 57 90649 28850 89643 36737 946
Neobežný majetok 1 203 514729 304720 273706 673716 840
Obežný majetok 53 78157 41250 43855 20660 834
Odpisy 18 27118 02116 99716 30717 436
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 27118 02116 99716 30717 436
Osobné náklady 115 328105 83897 54994 91889 436
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 54330 68627 81516 15828 510
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,7716,1220,0821,5519,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,12-8,04-8,44-7,57-7,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,050,05900,05090,06010,0738
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 12,410,83780,77481,531,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 12,410,83780,77481,531,07
Služby 57 90649 28850 89643 36737 946
Stupeň prevádzkovej páky 0,40580,8688-73,32-0,01460,9937
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 269 3690,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 2753 3652 4972 5302 741
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 2753 3652 4972 5302 741
Tržby za vlastné výkony a tovar 13 2753 3652 4972 5302 741
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 3 3652 4972 5302 7412 885
Účtovný cash flow 50 05354 25950 13454 51752 342
Úročený dlh 269 3690,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 456 271435 999423 334412 516412 666
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 257 566787 483771 058762 266778 271
Všetky záväzky 478 44625 70821 55124 78630 434
Výsledok hospodárenia 20 27212 66510 818-149,4811 074
Výsledok hospodárenia po zdanení 20 27212 66510 818-149,4811 074
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 12 66510 818-149,4811 07411 732
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 20 27212 66510 818-149,4811 074
Zásoby 75,9790,4343,7453,1078,48
Záväzky súčet 478 44625 70821 55124 78630 434
Zisk pred zdanením 20 27212 66510 818-149,2411 075
Zmena Celkovej tržby 3,941,350,98700,92300,9499
Zmena EBIT 1,601,17-72,37-0,01350,9439
Účtovné závierky