Obec Šíd

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 1 084 5881 081 631990 6121 024 6581 084 011
Časové rozlíšenie aktív 1 4671 181200,001 301820,18
Časové rozlíšenie pasív 231 534223 534235 923248 406270 800
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,32030,52031,120,84980,5216
Celková tržba 17 77115 78816 96818 23318 708
Celková tržba v minulom roku 14 21616 96818 23319 89515 105
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,650,50850,33630,53360,4232
Celkový dlh 530 794289 245189 915270 085241 823
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 583-63 751-63 718-47 157-18 814
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 58363 75163 71847 15718 814
Čistý cash flow 41 58363 75163 71847 15718 814
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -222 3928 16130 93112 952103 938
Čistý zisk -222 3928 16130 93112 952103 938
Čistý zisk v minulom roku 8 03530 93112 952-9 863-12 120
Cudzie zdroje -322 260-568 851-564 774-506 167-571 388
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 7721 051918,70994,03667,15
Doba obratu aktív 22 27625 00521 31020 67621 626
Doba obratu pohľadávok 1 7721 051918,70994,03667,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 6662 8331 2201 120719,56
EBIT v minulom roku 8 03530 93112 952-9 863-12 120
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -222 3928 16130 93112 952103 938
EBITDA -184 73646 06971 23053 949143 528
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -184 73646 06971 23053 949143 528
Finančná páka 3,371,901,752,021,90
Finančné účty 41 58363 75163 71847 15718 814
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2971-0,5259-0,5701-0,4940-0,5271
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29710,52590,57010,49400,5271
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -184 73646 06971 23053 949143 528
Krátkodobé pohľadávky 86 28545 45742 70749 26233 441
Krátkodobé záväzky 129 825122 52656 72355 49536 069
Materiál 2 833106,07121,1110 877130,62
Náklady na predaný tovar 51 63861 33960 10071 07744 763
Neobežný majetok 933 599936 366865 045905 3441 030 805
Obežný majetok 149 522144 084125 367118 01352 386
Odpisy 37 65637 90940 29940 99739 590
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 65637 90940 29940 99739 590
Osobné náklady 716 161636 754442 534385 496284 932
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -184 73646 06971 23053 949143 528
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,69010,01430,05480,02560,1819
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,344,043,762,611,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,75-8,92-8,86-10,73-30,37
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,650,50850,33630,53360,4232
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,69010,01430,05480,02560,1819
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,876,282,675,011,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,876,282,675,011,68
Služby 51 63861 33960 10071 07744 763
Stupeň prevádzkovej páky -22,140,28352,57-1,43-6,92
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 77115 78816 96818 08818 296
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 77115 78816 96818 08818 296
Tržby za vlastné výkony a tovar 17 77115 78816 96818 23318 708
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 14 21616 96818 23319 89515 105
Účtovný cash flow 41 58363 75163 71847 15718 814
Vlastné imanie 322 260568 851564 774506 167571 388
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 084 5881 081 631990 6121 024 6581 084 011
Všetky záväzky 530 794289 245189 915270 085241 823
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,69010,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -222 3928 16130 93112 952103 938
Výsledok hospodárenia po zdanení -222 3928 16130 93112 952103 938
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 8 03530 93112 952-9 863-12 120
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -222 3928 16130 93112 952103 938
Zásoby 2 833106,07121,1110 877130,62
Záväzky súčet 530 794289 245189 915270 085241 823
Zisk pred zdanením -222 3928 16130 93112 952103 938
Zmena Celkovej tržby 1,250,93050,93060,91651,24
Zmena EBIT -27,680,26382,39-1,31-8,58
Účtovné závierky