Obec Vinné

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 4 629 5444 832 2325 114 1835 421 1445 545 615
Bankové úvery 0,00002,91223 385138 96499 563
Bežné bankové úvery 0,00002,91223 385138 96499 563
Časové rozlíšenie aktív 3 0163 4763 9103 0553 773
Časové rozlíšenie pasív 1 694 2031 879 8352 065 9542 270 407449 290
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,58981,321,310,68860,1475
Celková tržba 66 37154 65042 90641 43213 886
Celková tržba v minulom roku 54 65042 90643 13013 88638 008
Celkový dlh 186 953123 567349 939261 091679 892
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -104 087-136 15383 17781 22817 737
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 104 087136 156140 20757 73681 826
Čistý cash flow 104 087136 156140 20757 73681 826
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 38 643132 423-84 7658 240-86 723
Čistý zisk 38 643132 423-84 7658 240-115 105
Čistý zisk v minulom roku 132 423-84 765-96 461-115 105-6 179
Cudzie zdroje -2 748 388-2 828 830-2 698 289-2 889 647-4 416 433
Daň z príjmov 0,00000,00000,00000,000028 382
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,000028 38228 382
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00000,000028 382
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 699,90415,59683,71399,631 214
Doba obratu aktív 25 50833 57143 50647 758155 441
Doba obratu pohľadávok 699,90415,59683,71399,631 214
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 972,34719,18911,70738,6015 547
EBIT v minulom roku 132 423-84 765-96 461-86 72322 203
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 38 643132 423-84 7658 240-86 723
EBITDA 413 188481 882325 385300 57353 642
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 413 188481 882325 385300 57353 642
Finančná páka 1,681,711,901,881,26
Finančné účty 104 087136 156140 20757 73681 826
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5937-0,5854-0,5276-0,5330-0,7964
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59370,58540,52760,53300,7964
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 413 188481 882325 385300 57353 642
Krátkodobé pohľadávky 127 02859 82280 37045 36343 313
Krátkodobé záväzky 176 475103 521107 17083 841554 682
Materiál 1 348417,991 0441 130723,00
Náklady na predaný tovar 152 969161 551193 448153 470132 867
Neobežný majetok 4 394 0654 632 3604 888 6515 307 1735 411 345
Obežný majetok 232 463196 396221 622110 916130 497
Odpisy 374 545349 459410 150292 333168 747
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 374 545349 459410 150292 333168 747
Osobné náklady 894 639800 411754 042693 895661 358
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 413 188481 882325 385300 57353 642
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,572,593,271,396,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -26,40-20,78-19,24-50,05-53,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,45250,25641,080,868612,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,45250,25641,080,868612,67
Služby 152 969161 551193 448153 470132 867
Stupeň prevádzkovej páky 0,2403-1,230,8834-0,0318-10,69
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002,91223 385138 96499 563
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 66 24652 53942 90641 43213 022
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 66 24652 53942 90641 43213 022
Tržby za vlastné výkony a tovar 66 37154 65042 90641 43213 886
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 54 65042 90643 13013 88638 008
Účtovný cash flow 104 087136 156140 20757 73681 826
Úročený dlh 0,00002,91223 385138 96499 563
Vlastné imanie 2 748 3882 828 8302 698 2892 889 6474 416 433
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 629 5444 832 2325 114 1835 421 1445 545 615
Všetky záväzky 186 953123 567349 939261 091679 892
Výsledok hospodárenia 38 643132 423-84 7658 240-115 105
Výsledok hospodárenia po zdanení 38 643132 423-84 7658 240-115 105
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 132 423-84 765-96 461-115 105-6 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 38 643132 423-84 7658 240-115 105
Zásoby 1 348417,991 0441 130723,00
Záväzky súčet 186 953123 567349 939261 091679 892
Zisk pred zdanením 39 462132 434-84 7618 240-115 105
Zmena Celkovej tržby 1,211,270,99482,980,3653
Zmena EBIT 0,2918-1,560,8788-0,0950-3,91
Účtovné závierky