Obec Krížovany

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 1 366 0431 399 0411 191 3411 002 4241 009 174
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 626
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000016 626
Časové rozlíšenie pasív 670 870715 272759 674610 932616 740
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,951,215,311,050,6879
Celková tržba 0,0000645,00694,50142,00664,00
Celková tržba v minulom roku 645,00694,507 617663,700,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28340,33030,71670,81151,0000
Celkový dlh 153 526169 776180 218175 377196 216
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 294-39 790-56 688-11 6979 836
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 29439 79056 68811 6976 790
Čistý cash flow 49 29439 79056 68811 6976 790
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 27 654285 04430 08519 8973 029
Čistý zisk 27 654285 04430 08519 8973 029
Čistý zisk v minulom roku 285 04430 0854 9803 029-6 695
Cudzie zdroje -541 647-513 993-251 449-216 115-196 218
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004 7746 14833 8617 548
Doba obratu aktív 0,0000791 705626 1192 576 653554 742
Doba obratu pohľadávok 0,00004 7746 14833 8617 548
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000018 5855 61028 6945 426
EBIT v minulom roku 285 04430 0854 9803 029-6 695
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 27 654285 04430 08519 8973 029
EBITDA 84 030343 22080 94734 47014 719
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 84 030343 22080 94734 47014 719
Finančná páka 2,522,724,744,645,14
Finančné účty 49 29439 79056 68811 6976 790
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 84 030343 22080 94734 47014 719
Krátkodobé pohľadávky 8 7848 43711 69813 17313 732
Krátkodobé záväzky 25 31132 84110 67511 1639 870
Náklady na predaný tovar 16 62520 11513 79715 19627 324
Neobežný majetok 1 307 9661 350 8141 122 955977 523988 652
Obežný majetok 58 07848 22768 38624 90120 522
Odpisy 56 37658 17650 86214 57311 690
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 56 37658 17650 86214 57311 690
Osobné náklady 55 79962 57057 27444 94455 096
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 84 030343 22080 94734 47014 719
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,05110,55460,11960,09210,0142
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000061,6981,6282,3710,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -10,99-12,92-4,44-18,48-28,90
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28340,33030,71670,81151,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,05110,55460,11960,09210,0154
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,830,49472,235,0913,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,830,49472,235,0913,33
Služby 16 62520 11513 79715 19627 324
Stupeň prevádzkovej páky 0,000010,2066,2630,700,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000016 626
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000645,00694,50142,00664,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000645,00694,50142,00664,00
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,0000645,00694,50142,00664,00
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 645,00694,507 617663,700,0000
Účtovný cash flow 49 29439 79056 68811 6976 790
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000016 626
Vlastné imanie 541 647513 993251 449216 115196 218
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 366 0431 399 0411 191 3411 002 4241 009 174
Všetky záväzky 153 526169 776180 218175 377196 216
Výsledok hospodárenia 27 654285 04430 08519 8973 029
Výsledok hospodárenia po zdanení 27 654285 04430 08519 8973 029
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 285 04430 0854 9803 029-6 695
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 27 654285 04430 08519 8973 029
Záväzky súčet 153 526169 776180 218175 377196 216
Zisk pred zdanením 27 655285 04430 08619 8973 030
Zmena Celkovej tržby 0,00000,92870,09120,21400,0000
Zmena EBIT 0,09709,476,046,57-0,4524
Účtovné závierky