Obec Veľké Raškovce

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 2 620 1151 938 8941 648 5901 484 9791 414 539
Časové rozlíšenie aktív 452,61441,99586,85804,44489,16
Časové rozlíšenie pasív 1 437 6481 100 684862 401747 942654 748
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5434-0,1737-0,1208-0,0513-0,0430
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 47,6517,352,354,9981,88
Celková tržba 21 86116 25820 75021 8075 671
Celková tržba v minulom roku 14 96820 75021 8071 76824 222
Celkový dlh 341 61057 48539 1408 1654 987
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -456 897-135 594-90 259-37 400-32 477
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 456 897135 59490 25937 40032 477
Čistý cash flow 456 897135 59490 25937 40032 477
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 21433 67618 5369 955-13 604
Čistý zisk 13 21433 67618 5369 955-13 604
Čistý zisk v minulom roku 46 91718 5369 955-25 794-20 346
Cudzie zdroje -840 857-780 726-747 050-728 873-754 804
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,01142,69103,1391,161 753
Doba obratu aktív 43 74643 52929 00024 85691 050
Doba obratu pohľadávok 121,01142,69103,1391,161 753
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 160,08175,41675,26125,4425,53
EBIT v minulom roku 46 91718 5369 955-25 794-20 346
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 21433 67618 5369 955-13 604
EBITDA 86 94678 99965 51969 96843 332
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 86 94678 99965 51969 96843 332
Finančná páka 3,122,482,212,041,87
Finančné účty 456 897135 59490 25937 40032 477
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3209-0,4027-0,4531-0,4908-0,5336
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32090,40270,45310,49080,5336
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 86 94678 99965 51969 96843 332
Krátkodobé pohľadávky 7 2486 3565 8635 44627 230
Krátkodobé záväzky 9 5887 81338 3877 494396,63
Materiál 0,00000,00000,81000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 72912 02814 5178 8609 414
Neobežný majetok 2 154 4491 795 8211 551 8811 441 3291 354 343
Obežný majetok 465 214142 63196 12242 84659 706
Obrat obežného majetku 0,04700,11400,21590,50890,0950
Odpisy 73 73245 32346 98260 01256 936
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 73245 32346 98260 01256 936
Osobné náklady 104 05477 62164 00771 37449 195
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 86 94678 99965 51969 96843 332
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 20,908,344,351,725,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,84-5,76-8,28-19,49-23,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,930,72770,59740,11670,1151
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,930,72770,59740,11670,1151
Služby 20 72912 02814 5178 8609 414
Stupeň prevádzkovej páky 0,19282,321,96-0,03132,86
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 86116 25820 75021 8075 671
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 86116 25820 75021 8075 671
Tržby za vlastné výkony a tovar 21 86116 25820 75021 8075 671
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 14 96820 75021 8071 76824 222
Účtovný cash flow 456 897135 59490 25937 40032 477
Vlastné imanie 840 857780 726747 050728 873754 804
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 620 1151 938 8941 648 5901 484 9791 414 539
Všetky záväzky 341 61057 48539 1408 1654 987
Výsledok hospodárenia 13 21433 67618 5369 955-13 604
Výsledok hospodárenia po zdanení 13 21433 67618 5369 955-13 604
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 46 91718 5369 955-25 794-20 346
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 13 21433 67618 5369 955-13 604
Zásoby 0,00000,00000,81000,00000,0000
Záväzky súčet 341 61057 48539 1408 1654 987
Zisk pred zdanením 13 21433 78618 7579 956-13 604
Zmena Celkovej tržby 1,460,78350,951512,340,2341
Zmena EBIT 0,28161,821,86-0,38590,6687
Účtovné závierky