Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 796 045-3 975 038-3 972 531-4 575 893-4 096 366
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 796 0453 975 0383 972 5314 575 8934 096 366
Čistý cash flow 821 0072 507-603 363479 527773 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 32037 705155 179353 660366 706
Čistý zisk 7 75590,02120 688331 314351 378
Čistý zisk v minulom roku 90,02120 688331 314351 378117 792
Daň z príjmov 44 56537 61534 49122 34615 328
Daň z príjmov v minulom roku 37 61534 49122 34615 3280,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 56537 61534 49122 34615 328
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 68,0746,8354,0391,5934,92
EBIT v minulom roku 37 705155 179353 660366 706117 792
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 32037 705155 179353 660366 706
EBITDA 3 076 4673 559 3193 684 7643 480 8313 248 976
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 076 4673 559 3193 684 7643 480 8313 248 976
Efektívna daňová sadzba 0,85180,99760,22230,06320,0418
Finančné účty 4 796 0453 975 0383 972 5314 575 8934 096 366
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 076 4673 559 3193 684 7643 480 8313 248 976
Materiál 143 231157 00587 62281 49466 149
Odpisy 3 068 7123 559 2283 564 0763 149 5172 897 599
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 068 7123 559 2283 564 0763 149 5172 897 599
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 076 4673 559 3193 684 7643 480 8313 248 976
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,58490,0019-0,48860,45500,6812
Pohľadávky z obchodného styku 261 757169 745182 791264 482108 594
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 403 5671 322 9881 234 8971 053 9991 134 974
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 403 5671 322 9881 234 8971 053 9991 134 974
Účtovný cash flow 821 0072 507-603 363479 527773 182
Výsledok hospodárenia 7 75590,02120 688331 314351 378
Výsledok hospodárenia po zdanení 7 75590,02120 688331 314351 378
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 90,02120 688331 314351 378117 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 7 75590,02120 688331 314351 378
Zásoby 217 139234 892171 819166 378136 076
Zisk pred zdanením 52 32037 705155 179353 660366 706
Zmena EBIT 1,390,24300,43880,96443,11