Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 496 491-15 242 527-14 037 688-14 016 438-10 383 432
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 496 49115 242 52714 037 68814 016 43810 383 432
Čistý cash flow 3 253 9641 204 83921 2503 633 005-2 462 731
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 165 895134 041269 5141 108 467130 384
Čistý zisk 133 534101 410238 6511 058 046101 361
Čistý zisk v minulom roku 101 410238 6511 058 046101 361721 333
Daň z príjmov 32 36132 63130 86350 42129 023
Daň z príjmov v minulom roku 32 63130 86350 42129 02333 440
Daň z príjmov z bežnej činnosti 32 36132 63130 86350 42129 023
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,2913,0911,1910,947,26
EBIT v minulom roku 134 041269 5141 108 467130 384754 773
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 165 895134 041269 5141 108 467130 384
EBITDA 2 862 5244 231 4744 682 4235 871 2324 704 001
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 862 5244 231 4744 682 4235 871 2324 704 001
Finančné účty 18 496 49115 242 52714 037 68814 016 43810 383 432
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 862 5244 231 4744 682 4235 871 2324 704 001
Odpisy 2 728 9904 130 0634 443 7724 813 1864 602 641
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 728 9904 130 0634 443 7724 813 1864 602 641
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 862 5244 231 4744 682 4235 871 2324 704 001
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,950,70660,01322,23-0,9753
Pohľadávky z obchodného styku 37 89961 12449 32548 73050 252
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 669 3621 743 0821 608 6591 652 0282 525 187
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000038 0660,000026 2150,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 669 3621 705 0161 608 6591 625 8132 525 187
Účtovný cash flow 3 253 9641 204 83921 2503 633 005-2 462 731
Výsledok hospodárenia 133 534101 410238 6511 058 046101 361
Výsledok hospodárenia po zdanení 133 534101 410238 6511 058 046101 361
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 101 410238 6511 058 046101 361721 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 133 534101 410238 6511 058 046101 361
Zásoby 245,63245,63126 651129 139140 622
Zisk pred zdanením 165 895134 041269 5141 108 467130 384
Zmena EBIT 1,240,49730,24318,500,1727
Účtovné závierky