Technická univerzita v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Bankové úvery 400 000600 000800 0001 000 0000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 749 994-24 165 730-24 318 230-23 414 744-22 742 513
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 149 99424 765 73025 118 23024 414 74422 742 513
Čistý cash flow 1 384 264-352 500703 485958 587768 744
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 450 1211 203 7531 066 3971 332 992982 551
Čistý zisk 1 212 6611 055 509977 0941 153 040902 034
Čistý zisk v minulom roku 1 055 509977 0941 153 0401 004 4211 369 617
Daň z príjmov 237 459148 24489 304179 95180 517
Daň z príjmov v minulom roku 148 24489 304179 951119 64292 596
Daň z príjmov z bežnej činnosti 237 459148 24489 304179 95180 517
Dlhodobé bankové úvery 400 000600 000800 0001 000 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 2914 3086 2269 1769 813
Dlhodobý dlh 400 000600 000800 0001 000 0000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,3419,6819,1718,5618,97
EBIT v minulom roku 1 203 7531 066 3971 332 9921 124 0631 462 213
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 450 1211 203 7531 066 3971 332 992982 551
EBITDA 8 458 9858 841 43210 177 06910 383 6099 071 619
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 458 9858 841 43210 177 06910 383 6099 071 619
Finančné účty 26 149 99424 765 73025 118 23024 414 74422 742 513
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 458 9858 841 43210 177 06910 383 6099 071 619
Materiál 19 65139 44853 42244 31547 504
Odpisy 7 246 3247 785 9229 199 9759 230 5688 169 585
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 246 3247 785 9229 199 9759 230 5688 169 585
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 458 9858 841 43210 177 06910 383 6099 071 619
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 3,031,761,221,150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 678 251499 846503 450478 372471 433
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 400 000600 000800 0001 000 0000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 170 1849 272 0139 586 8979 406 7809 071 078
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 170 1849 272 0139 586 8979 406 7809 071 078
Účtovný cash flow 1 384 264-352 500703 485958 587768 744
Úročený dlh 400 000600 000800 0001 000 0000,0000
Výsledok hospodárenia 1 212 6611 055 509977 0941 153 040902 034
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 212 6611 055 509977 0941 153 040902 034
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 1 055 509977 0941 153 0401 004 4211 369 617
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 212 6611 055 509977 0941 153 040902 034
Zásoby 35 34155 87470 23060 16558 790
Zisk pred zdanením 1 450 1211 203 7531 066 3971 332 992982 551
Zmena EBIT 1,201,130,80001,190,6720

Činnosti firmy
Poradenská služba a dodávka programového vybavenia počítačov
Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický, nemecký, francúzsky, ruský..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Projektovanie riadiacich, informačných a logistických systémov
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,..
Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň
Spracovanie údajov
Vyučovanie v odbore umenia
Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
Vydávanie novín
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Odlievanie ostatných neželezných kovov
Zlievanie drahých kovov
Návrh a realizácia dosiek plošných spojov vrátane vyhotovenia filmového klišé..
Prevádzka malých plavidiel
Verejné obstarávanie
Prekladateľské a tlmočnícke služby
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku požiarnej ochrany
Špecialista požiarnej ochrany
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov vrátane marketingu
Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
Predaj nápojov na priamu konzumáciu
Vydávanie kníh a ich predaj
Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií a ich predaj
Revízie vyhradených elektrických zariadení
Energetická certifikácia budovpre miesto spotreby energie: Vykurovanie a príprava..
Masérske služby
Výkon činnosti stavbyvedúceho
Pohostinská činnosť
Energetická certifikácia budov pre miesto spotreby energie : tepelná ochrana stavebných..
Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
Technik požiarnej ochrany
Kovoobrábanie
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických a environmentálnych vied,..
Údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov
Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Geodetické a kartografické činnosti
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
Prenájom strojov
Športové činnosti
Meranie neelektrických veličín
Návrh a realizácia produktov hybridnej mikroelektroniky a technologie povrchovej..
Poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
Vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického..
Služby knižníc poskytované verejnosti
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Prevádzka športových zariadení
Výskum trhu a verejnej mienky
Služby súvisiace s databázami
Poradenská služba k technickému vybaveniu počítačov
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
Zhotovovanie tlačiarskych predlôh pomocou počítača
Vydávanie neperiodických publikácií, vydávanie a predaj skrípt
Činnosť autorizovanej osoby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu,prízemných..
Výkon činnosti stavebného dozoru
Projektovanie stavieb
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov - správa počítačových sietí
Technické a ekonomické expertízy, štúdie, analýzy, recenzie, posudky, poradenstvo..
Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
Technické testovanie, meranie a analýzy, informatívne úradné merania
Reklamné činnosti (návrh,stvárnenie, umiestnenie reklamy)
Organizovanie a vedenie kurzov a školení - rekvalifikačné kurzy, doučovanie..
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného..