Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -22 302 741-21 459 453-17 810 814-13 277 518-18 473 712
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 22 302 74121 459 45317 810 81413 277 51818 473 712
Čistý cash flow 843 2883 648 6394 533 296-1 272 4756 829 457
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 912 4563 759 8891 132 8671 817 467783 230
Čistý zisk 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708587 883
Čistý zisk v minulom roku 3 674 1671 118 3341 761 708862 5851 297 386
Daň z príjmov 19 66885 72314 53355 759195 347
Daň z príjmov v minulom roku 85 72314 53355 75944 62558 713
Daň z príjmov z bežnej činnosti 19 66885 72314 53355 759195 347
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000042,7342,73
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,5120,75355,6467,74105,82
EBIT v minulom roku 3 759 8891 132 8671 817 467907 2101 356 100
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 912 4563 759 8891 132 8671 817 467783 230
EBITDA 9 209 35710 680 6867 696 3247 514 5817 114 834
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 209 35710 680 6867 696 3247 514 5817 114 834
Finančné účty 22 302 74121 459 45317 810 81413 277 51818 473 712
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 209 35710 680 6867 696 3247 514 5817 114 834
Materiál 106 057101 77289 76184 92682 306
Odpisy 6 316 5707 006 5206 577 9915 752 8726 526 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 316 5707 006 5206 577 9915 752 8726 526 952
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 209 35710 680 6867 696 3247 514 5817 114 834
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,35981,932,42-0,52743,20
Pohľadávky z obchodného styku 183 092107 4851 826 594447 819617 885
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 343 8151 890 9421 874 6742 412 8912 131 218
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 343 8151 890 9421 874 6742 412 8912 131 218
Účtovný cash flow 843 2883 648 6394 533 296-1 272 4756 829 457
Výsledok hospodárenia 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708587 883
Výsledok hospodárenia po zdanení 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708587 883
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 3 674 1671 118 3341 761 708862 5851 297 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2 892 7873 674 1671 118 3341 761 708587 883
Zásoby 194 400184 008165 613174 122156 730
Zisk pred zdanením 2 912 4563 759 8891 132 8671 817 467783 230
Zmena EBIT 0,77463,320,62332,000,5776
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Fotografické služby
Natáčanie videozáznamov na zmluvnom základe
Návrh a realizácia reklamných panelov a pútačov (mimo elektročastí)
Maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov, zariadení a mechanizmov s a bez obsluhujúceho prersonálu
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
Návrh, realizácia a oprava počítačových sietí
Prechodné ubytovanie po triedu * * *
Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia
Usporadúvanie kongresov, konferencií
Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe, so súhlasom..
Reklamná činnosť
Kopírovacie práce
Aranžérske práce
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti jednotlivých študijných odborov,..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prenájom hnuteľných vecí
Zabezpečenie a realizácia rekvalifikačnej činnosti
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Výsadba a ozeleňovanie na strechách budov
Výroba vianočných ozdôb (mimo elektro)
Požičiavanie dekoratívnych rastlín na slávnostné príležitosti
Viazanie kníh a konečné spracovanie
Prekladateľské služby
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane rozmnožovacích služieb)
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Tlmočnícke služby
Prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch (parkovísk) pre motorové vozidlá
Maliarske a natieračské práce
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
Pohostinská činnosť
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
Doučovanie predmetov v oblasti prírodných, technických, humanitných, spoločenských,..
Chov akvarijných rybičiek
Správa, údržba a poskytovanie služieb v oblasti počítačových sietí
Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v..
Realizácia počítačových systémov, ich inštalácia (mimo elektro) a zaškolenie
Prevádzkovanie audiovizuálnej techniky (premietanie, ozvučovanie, spracovanie..
Automatizované spracovanie údajov
Lektorská, školiaca a expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky, informatiky,..
Základný a aplikovaný výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied