ABC - Kýčerka, v.o.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,0000581 914576 516565 587568 047
Bežná likvidita III. stupeň 0,000012,6514,6623,3719,97
Časové rozlíšenie aktív 0,00002 7063 7155 0081 023
Časové rozlíšenie pasív 0,0000819,00700,00542,00357,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,61190,88020,81060,1966
Celkové tržby 0,000087 86271 66373 27964 015
Celkový dlh 0,000031 70026 42115 65018 295
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-90 877-71 479-48 224-35 538
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000090 87771 47948 22435 538
Čistý cash flow 0,000019 39823 25512 6863 596
Cudzie zdroje 0,0000-549 395-549 395-549 395-549 395
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000902,411 1031 0921 271
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000527,06651,54643,50755,99
Doba obratu aktív 0,00002 4782 9362 8173 239
Doba obratu pohľadávok 0,0000902,411 1031 0921 271
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000134,98134,5777,95104,31
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
EBITDA 0,000045 55239 10033 70239 490
EBITDA marža 0,00000,51840,54560,45990,6169
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000045 55239 10033 70239 490
Finančná páka 0,00001,061,051,031,03
Finančné účty 0,000090 87771 47948 22435 538
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,9441-0,9530-0,9714-0,9672
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,94410,95300,97140,9672
Hrubá marža 0,00000,64470,73130,58100,7656
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000045 24438 89233 38239 101
Krátkodobé pohľadávky 0,0000211 935216 622219 237222 900
Krátkodobé záväzky 0,000031 70026 42115 65018 295
Materiál 0,0000105 903105 903105 903112 953
Náklady na predaný tovar 0,000029 07919 25930 70115 003
Neobežný majetok 0,0000170 493178 797187 215195 633
Obežný majetok 0,0000408 715394 004373 364371 391
Obrat neobežného majetku 0,00000,50280,40080,39140,3272
Odpisy 0,000016 61016 83616 83616 836
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00008 3058 4188 4188 418
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00008 3058 4188 4188 418
Osobné náklady 0,000014 03710 9018 9147 131
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,0000308,00208,00320,00389,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 9233 6132 1552 798
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000016 61016 83616 83616 836
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00004,044,814,786,87
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00001,851,891,652,04
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000123 783127 922129 192132 588
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00009,4010,7616,8313,91
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-28,32-23,62-43,31-152,78
Pridaná hodnota 0,000056 64352 40442 57849 012
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,792,642,981,91
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,69590,67570,46440,4633
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,69590,67570,46440,4633
Služby 0,000013 7815 3437 0992 960
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000581 914576 516565 587568 047
Spotreba materiálu… 0,000015 29813 91623 60212 043
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000085 72271 66373 27964 015
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000085 72271 66373 27964 015
Účtovný cash flow 0,000019 39823 25512 6863 596
Vlastné imanie 0,0000549 395549 395549 395549 395
Všetky záväzky 0,000031 70026 42115 65018 295
Výsledok hospodárenia 0,000028 94222 26416 86622 654
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000028 94222 26416 86622 654
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000028 63422 05616 54822 268
Zásoby 0,0000105 903105 903105 903112 953
Záväzky 0,000031 70026 42115 65018 295
Záväzky z obchodného styku 0,00003 9233 6132 1552 798
Zisk pred zdanením 0,000028 63422 05616 54822 268