Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20202019201820172016
Aktíva 96 915 03492 359 07387 565 31874 077 62062 949 981
Aktivácia 440 377511 767592 9801 408 985739 033
Bežná likvidita III. stupeň 1,221,181,181,171,22
Časové rozlíšenie aktív 8 267249 20519 96823 90840 697
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000500,001 245
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36080,44390,52860,52750,4858
Celkové tržby 123 169 328130 780 068125 217 783115 422 061102 478 098
Celkový dlh 25 694 60128 394 38630 280 47625 582 06920 582 877
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -459 792-3 215 939-5 328 664-4 675 588-4 562 049
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 459 7923 215 9395 328 6644 675 5884 562 049
Čistý cash flow -2 756 147-2 112 725653 076113 5391 779 348
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 087 7998 140 48912 966 79512 111 42113 013 945
Čistý zisk 7 255 7466 679 84510 789 79010 129 19210 933 671
Čistý zisk v minulom roku 6 679 84510 789 79010 129 19210 933 6717 332 033
Cudzie zdroje -71 220 433-63 964 687-57 284 842-48 495 051-42 365 859
Daň z príjmov 1 752 1521 327 5852 066 1031 888 8261 970 627
Daň z príjmov v minulom roku 1 327 5852 066 1031 888 8261 970 6271 589 528
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 752 1521 327 5852 066 1031 888 8261 970 627
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,6032,3736,2939,0236,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,7424,3331,6231,8931,05
Doba obratu aktív 371,95351,70322,81315,30300,73
Doba obratu pohľadávok 61,6032,3736,2939,0236,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,2872,5876,4576,7369,36
EBIT v minulom roku 8 140 48912 966 79512 111 42113 013 9459 110 546
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 087 7998 140 48912 966 79512 111 42113 013 945
EBITDA 21 364 22019 656 30023 478 82622 354 34521 916 006
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 364 22019 656 30023 478 82622 354 34521 916 006
Finančná páka 1,361,441,531,531,49
Finančné účty 459 7923 215 9395 328 6644 675 5884 562 049
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7349-0,6926-0,6542-0,6547-0,6730
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73490,69260,65420,65470,6730
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 346 50119 771 10223 422 71622 372 51522 029 476
Krátkodobé pohľadávky 16 050 5288 501 3899 844 3999 167 3037 539 230
Krátkodobé záväzky 21 439 21419 061 42320 738 54018 028 30614 519 289
Krytie dlhovej služby 267,38147,73211,71238,06197,63
Materiál 2 626 0342 711 9602 789 6142 529 4111 652 715
Nákladové úroky 79 901133 059110 90293 403109 647
Nákladové úroky v minulom roku 133 059110 90293 403109 647188 985
Náklady na predaný tovar 59 051 02261 051 77361 750 08453 416 84346 017 626
Neobežný majetok 70 794 31869 815 30563 099 68552 920 86545 267 781
Obežný majetok 26 112 44922 294 56324 445 66521 132 84717 641 503
Obrat aktív 0,98131,041,131,161,21
Obrat neobežného majetku 1,341,371,571,621,69
Obrat obežného majetku 3,644,304,054,064,33
Odpisy 12 150 42011 400 29410 401 08410 166 6308 895 516
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 075 2105 700 1475 200 5425 083 3154 447 758
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 075 2105 700 1475 200 5425 083 3154 447 758
Osobné náklady 20 360 27220 902 57918 763 21115 018 31313 040 280
Ostatné náklady na finančnú činnosť 36 33322 65428 41236 16612 868
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000043 0620,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 748 25817 013 74017 963 80715 244 10712 011 687
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 19 406 16618 080 13921 190 87420 295 82219 829 187
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56690,60320,50400,46490,4281
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,661,982,152,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,071,281,281,39
Pohľadávky z obchodného styku 10 615 7506 388 3008 577 0807 491 1946 499 007
Pohotová likvidita II. stupeň 0,77050,62780,73260,76910,8362
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 25,8430,28-87,72-427,12-23,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -34,49-15,885,891,2216,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36080,44390,52860,52750,4858
Pridaná hodnota 35 912 03034 650 68037 228 42232 302 63430 462 898
Primárna platobná neschopnosť 1,832,742,222,241,97
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,201,441,291,140,9392
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,201,441,291,140,9392
Služby 24 552 35427 430 39929 313 70423 655 33218 943 071
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 915 03492 359 07387 565 31874 077 62062 949 981
Spotreba materiálu… 34 058 57535 543 34934 760 72132 089 05028 961 789
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 440 3770,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 113 65495 900 15098 995 55785 781 55076 466 725
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 30747 197-13 84927 16863 169
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 104 34795 852 95399 009 40685 754 38276 403 556
Účtovný cash flow -2 756 147-2 112 725653 076113 5391 779 348
Úrokové krytie 113,7461,18116,92129,67118,69
Vlastné imanie 71 220 43363 964 68757 284 84248 495 05142 365 859
Všetky záväzky 25 694 60128 394 38630 280 47625 582 06920 582 877
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000500,001 245
Výsledok hospodárenia 9 128 3718 123 44812 995 70712 156 28013 028 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 128 3718 123 44812 995 70712 156 28013 028 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 255 7466 679 84510 789 79010 129 19210 933 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 679 84510 789 79010 129 19210 933 6717 332 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 007 8988 007 43012 855 89312 018 01812 904 298
Zásoby 9 602 12910 577 2359 272 6027 289 9565 540 224
Záväzky 25 694 60128 394 38630 280 47625 582 06920 582 877
Záväzky z obchodného styku 19 476 39517 502 85019 049 99616 790 59612 803 204
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 728 137489 1101 086 1891 546 489791 517
Zisk pred zdanením 9 007 8988 007 43012 855 89312 018 01812 904 298
Zmena EBIT 1,120,62781,070,93061,43
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -880 4701 410 2081 731 361918 5541 148 201
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -880 4701 410 2081 731 361918 5541 148 201
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 94 736179 75568 18658 60354 694