Miba Sinter Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 92 359 07387 565 31874 077 62062 949 98150 946 291
Aktivácia 511 767592 9801 408 985739 033509 622
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,181,171,221,41
Časové rozlíšenie aktív 249 20519 96823 90840 69787 389
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000500,001 2451 363
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,44390,52860,52750,48580,4796
Celkové tržby 130 780 068125 217 783115 422 061102 478 09888 493 124
Celkový dlh 28 394 38630 280 47625 582 06920 582 87716 512 740
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 215 939-5 328 664-4 675 588-4 562 049-2 782 701
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 215 9395 328 6644 675 5884 562 0492 782 701
Čistý cash flow -2 112 725653 076113 5391 779 348-594 406
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 140 48912 966 79512 111 42113 013 9459 110 546
Čistý zisk 6 679 84510 789 79010 129 19210 933 6717 332 033
Čistý zisk v minulom roku 10 789 79010 129 19210 933 6717 332 0336 906 963
Cudzie zdroje -63 964 687-57 284 842-48 495 051-42 365 859-34 432 188
Daň z príjmov 1 327 5852 066 1031 888 8261 970 6271 589 528
Daň z príjmov v minulom roku 2 066 1031 888 8261 970 6271 589 5281 668 816
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 327 5852 066 1031 888 8261 970 6271 589 528
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,3736,2939,0236,0240,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,3331,6231,8931,0534,78
Doba obratu aktív 351,70322,81315,30300,73282,10
Doba obratu pohľadávok 32,3736,2939,0236,0240,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 72,5876,4576,7369,3658,31
EBIT v minulom roku 12 966 79512 111 42113 013 9459 110 5468 661 838
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 140 48912 966 79512 111 42113 013 9459 110 546
EBITDA 19 656 30023 478 82622 354 34521 916 00617 505 054
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 656 30023 478 82622 354 34521 916 00617 505 054
Finančná páka 1,441,531,531,491,48
Finančné účty 3 215 9395 328 6644 675 5884 562 0492 782 701
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6926-0,6542-0,6547-0,6730-0,6759
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69260,65420,65470,67300,6759
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 771 10223 422 71622 372 51522 029 47617 691 686
Krátkodobé pohľadávky 8 501 3899 844 3999 167 3037 539 2307 316 885
Krátkodobé záväzky 19 061 42320 738 54018 028 30614 519 28910 530 928
Krytie dlhovej služby 147,73211,71238,06197,6391,96
Materiál 2 711 9602 789 6142 529 4111 652 7151 877 302
Nákladové úroky 133 059110 90293 403109 647188 985
Nákladové úroky v minulom roku 110 90293 403109 647188 98586 059
Náklady na predaný tovar 61 051 77361 750 08453 416 84346 017 62640 318 675
Neobežný majetok 69 815 30563 099 68552 920 86545 267 78136 130 600
Obežný majetok 22 294 56324 445 66521 132 84717 641 50314 728 302
Obrat aktív 1,041,131,161,211,29
Obrat neobežného majetku 1,371,571,621,691,82
Obrat obežného majetku 4,304,054,064,334,48
Odpisy 11 400 29410 401 08410 166 6308 895 5168 267 824
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 700 1475 200 5425 083 3154 447 7584 133 912
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 700 1475 200 5425 083 3154 447 7584 133 912
Osobné náklady 20 902 57918 763 21115 018 31313 040 28012 470 873
Ostatné náklady na finančnú činnosť 22 65428 41236 16612 86811 372
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 43 0620,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 013 74017 963 80715 244 10712 011 6879 406 603
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 080 13921 190 87420 295 82219 829 18715 599 857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60320,50400,46490,42810,4906
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,661,982,152,342,04
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,281,281,391,23
Pohľadávky z obchodného styku 6 388 3008 577 0807 491 1946 499 0076 280 359
Pohotová likvidita II. stupeň 0,62780,73260,76910,83620,9672
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 30,28-87,72-427,12-23,8157,93
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -15,885,891,2216,23-3,15
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,44390,52860,52750,48580,4796
Pridaná hodnota 34 650 68037 228 42232 302 63430 462 89825 421 658
Primárna platobná neschopnosť 2,742,222,241,971,50
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,441,291,140,93920,9433
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,441,291,140,93920,9433
Služby 27 430 39929 313 70423 655 33218 943 07115 147 747
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 92 359 07387 565 31874 077 62062 949 98150 946 291
Spotreba materiálu… 35 543 34934 760 72132 089 05028 961 78926 137 302
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 95 900 15098 995 55785 781 55076 466 72566 017 794
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 47 197-13 84927 16863 16999 002
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 95 852 95399 009 40685 754 38276 403 55665 918 792
Účtovný cash flow -2 112 725653 076113 5391 779 348-594 406
Úrokové krytie 61,18116,92129,67118,6948,21
Vlastné imanie 63 964 68757 284 84248 495 05142 365 85934 432 188
Všetky záväzky 28 394 38630 280 47625 582 06920 582 87716 512 740
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000500,001 2451 363
Výsledok hospodárenia 8 123 44812 995 70712 156 28013 028 9659 238 903
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 123 44812 995 70712 156 28013 028 9659 238 903
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 679 84510 789 79010 129 19210 933 6717 332 033
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 789 79010 129 19210 933 6717 332 0336 906 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 007 43012 855 89312 018 01812 904 2988 921 561
Zásoby 10 577 2359 272 6027 289 9565 540 2244 628 716
Záväzky 28 394 38630 280 47625 582 06920 582 87716 512 740
Záväzky z obchodného styku 17 502 85019 049 99616 790 59612 803 2049 406 603
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 489 1101 086 1891 546 489791 5170,0000
Zisk pred zdanením 8 007 43012 855 89312 018 01812 904 2988 921 561
Zmena EBIT 0,62781,070,93061,431,05
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 1 410 2081 731 361918 5541 148 201456 752
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 1 410 2081 731 361918 5541 148 201456 752
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 179 75568 18658 60354 69497 329