CASINOS SLOVAKIA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 069 8432 357 8992 297 3632 352 8251 774 174
Bankové úvery 1 2972 839215,00516,00796,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,921,684,235,722,37
Bežné bankové úvery 1 2972 839215,00516,00796,00
Časové rozlíšenie aktív 27 68029 09833 03734 37439 467
Časové rozlíšenie pasív 10 9780,00000,000022,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,09010,46650,2723-0,0414-1,31
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7742-1,64-1,230,24942,23
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,15080,32950,29030,23250,6544
Celkové tržby 19 621 76523 202 69822 496 23827 952 0210,0000
Celkový dlh 269 854584 426516 887443 803701 794
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -562 892-400 101-1 230 023-1 714 553-1 406 760
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 564 189402 9401 230 2381 715 0691 407 556
Čistý cash flow 161 249-827 298-484 83179 0601 407 556
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 20974 711-63 121371 574298 173
Čistý zisk 15 538-7 003-104 323288 989298 173
Čistý zisk v minulom roku -7 003-104 323288 989547 631-110 988
Cudzie zdroje -1 789 011-1 773 473-1 780 476-1 909 000-1 072 380
Daň z príjmov 6 67181 70441 20282 5850,0000
Daň z príjmov v minulom roku 81 70441 20282 585-256 3390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 67181 70441 20282 5850,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 081 6601 089 035167 061212 46231 132
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,05936,055,810,41250,4896
Doba obratu aktív 38,8537,4437,5730,9432,68
Doba obratu pohľadávok 20,3623,348,543,211,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000214,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3,918,036,444,1711,63
EBIT v minulom roku 74 711-63 121371 574291 292-90 988
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 20974 711-63 121371 574298 173
EBITDA 237 280289 888145 638517 262363 775
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 237 280289 888145 638517 262363 775
Efektívna daňová sadzba 0,30041,09-0,65270,22230,0000
Finančná páka 1,161,331,291,231,65
Finančné účty 564 189402 9401 230 2381 715 0691 407 556
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8643-0,7521-0,7750-0,8114-0,6044
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86430,75210,77500,81140,6044
Hrubá marža 0,93810,94020,93600,95020,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 216 684259 586118 921478 714335 490
Krátkodobé pohľadávky 3 162380 890355 20631 37326 586
Krátkodobé záväzky 208 276505 886393 846317 006631 369
Krytie dlhovej služby 26,0528 9890,00000,00000,0000
Materiál 49 06544 21048 71535 32422 228
Nákladové úroky 0,000010,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 10,000,00000,00000,000020 000
Náklady na predaný tovar 1 040 7271 171 4781 272 3771 199 5351 072 793
Neobežný majetok 344 087411 726463 106324 223247 205
Obežný majetok 1 698 0761 917 0751 801 2201 994 2281 487 502
Obrat aktív 9,409,759,7211,8011,17
Obrat neobežného majetku 56,5255,8348,2085,6280,17
Obrat obežného majetku 11,4511,9912,3913,9213,32
Odpisy 194 940185 492183 724112 36062 853
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 96 87692 13291 24855 51162 853
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 98 06493 36092 47656 8490,0000
Osobné náklady 1 121 9091 137 2571 041 7641 041 0240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 20 59630 40426 71738 54828 285
Ostatné záväzky z obchodného styku 112 63255 927304 786206 3080,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 210 478178 48979 401401 349361 026
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27260,17090,53550,72890,7934
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,000017,47
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 16,4119,1820,2125,510,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 13,9816,4917,1823,03298,24
Pohľadávky z obchodného styku 2 10930 8905 20232 59526 586
Pohotová likvidita II. stupeň 2,701,604,115,612,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,092,143,67-24,15-0,7619
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-82 7300,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,15080,32950,29030,23250,6544
Pridaná hodnota 18 407 10021 814 44921 057 16926 560 33318 745 318
Primárna platobná neschopnosť 53,411,8158,596,330,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,560,79213,125,402,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,142,023,550,85801,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,142,023,550,85801,93
Služby 946 6661 093 2171 170 5931 104 345979 252
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 069 8432 357 8992 297 3632 352 8251 774 174
Spotreba materiálu… 94 06178 261101 78495 19093 541
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 2972 839215,00516,00796,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 447 82722 985 97822 321 14027 758 77319 818 111
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000051,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 447 82722 985 92722 321 14027 758 77319 818 111
Účtovný cash flow 161 249-827 298-484 83179 0601 407 556
Úročený dlh 1 2972 839215,00516,00796,00
Úrokové krytie 0,00007 4710,00000,00000,0000
Vlastné imanie 1 789 0111 773 4731 780 4761 909 0001 072 380
Všetky záväzky 269 854584 426516 887443 803701 794
Výnosy budúcich období krátkodobé 9 1100,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 42 340104 447-38 086404 902297 397
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 42 340104 447-38 086404 902297 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 538-7 003-104 323288 989298 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 003-104 323288 989547 631-110 988
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22 20874 701-63 121371 574280 404
Zásoby 49 06544 21048 71535 32422 228
Záväzky 269 854584 426516 887443 803701 794
Záväzky z obchodného styku 112 63255 927304 786206 3080,0000
Zisk pred zdanením 22 20874 701-63 121371 574280 404
Zmena EBIT 0,2973-1,18-0,16991,28-3,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00003 525
Účtovné závierky