Súkromná Stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Jána Jonáša 5, Bratislava

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,00000,00004 7577 842 5997 097 832
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,00000,04681,470,6828
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000252,53643,342 321
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00006 3439 154
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,0000-1,940,7948
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,00000,00000,93510,3259
Celková tržba 0,00000,0000226 575445 282431 666
Celková tržba v minulom roku 0,00000,0000445 282454 837440 020
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,0000-1,0581,94-73,93
Celkový dlh 0,00000,0000102 2327 741 7707 185 874
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,0000-183 118-77 249
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,0000183 11877 249
Čistý cash flow 0,00000,00000,0000183 11877 249
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
Čistý zisk 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,000079 860111 822-144 202
Cudzie zdroje 0,00000,000097 475-94 48697 195
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00007,2647,9927,63
Doba obratu aktív 0,00000,00007,666 4296 002
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00007,2647,9927,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000163,71160,52200,40
EBIT v minulom roku 0,00000,000079 860111 822-144 202
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
EBITDA 0,00000,000017 214178 520255 876
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,000017 214178 520255 876
Finančná páka 0,00000,0000-0,048883,00-73,03
Finančné účty 0,00000,00000,0000183 11877 249
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,000020,49-0,01200,0137
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,0000-20,490,0120-0,0137
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,000017 214178 520255 876
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,000021,360,02500,0334
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00004 50458 54432 677
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000101 625195 830237 006
Materiál 0,00000,00000,000054 00655 827
Náklady na predaný tovar 0,00000,000082 836130 763119 680
Neobežný majetok 0,00000,00000,00007 546 2886 929 757
Obežný majetok 0,00000,00004 504295 668165 754
Obrat aktív 0,00000,000047,630,05680,0608
Obrat obežného majetku 0,00000,000050,301,512,60
Odpisy 0,00000,000052 60098 661280 988
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000052 60098 661280 988
Osobné náklady 0,00000,0000598 211885 435871 821
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,000017 214178 520255 876
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,00000,36300,84520,2584
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,0000-7,440,0102-0,0035
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,0000-7,440,0102-0,0035
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,00000,04681,200,4560
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-0,51601,26
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,000021,490,98711,01
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,0000-1,0581,94-73,93
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,0000-7,440,0102-0,0035
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,00000,36300,84520,2584
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,00000,00000,90570,3138
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00005,9443,3728,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00005,9443,3728,08
Služby 0,00000,000082 836130 763119 680
Stupeň prevádzkovej páky 0,00000,0000-0,87080,72950,1775
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000226 575445 282431 666
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000226 575445 282431 666
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,00000,0000226 575445 282431 666
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,00000,0000445 282454 837440 020
Účtovný cash flow 0,00000,00000,0000183 11877 249
Vlastné imanie 0,00000,0000-97 47594 486-97 195
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00004 7577 842 5997 097 832
Všetky záväzky 0,00000,0000102 2327 741 7707 185 874
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,00000,000079 860111 822-144 202
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00000,0000-35 38679 860-25 112
Zásoby 0,00000,00000,000054 00655 827
Záväzky súčet 0,00000,0000102 2327 741 7707 185 874
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-35 38679 860-20 886
Zmena Celkovej tržby 0,00000,00000,50880,97900,9810
Zmena EBIT 0,00000,0000-0,44310,71420,1741
Účtovné závierky