Obec Korytárky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 0,0000854 953940 5051 021 5451 078 245
Časové rozlíšenie aktív 0,0000686,45686,45686,45736,60
Časové rozlíšenie pasív 0,0000321 667410 807482 357598 520
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,94220,92520,39901,59
Celková tržba 0,000011 08913 06811 6548 908
Celková tržba v minulom roku 0,000013 06811 65415 6799 835
Celkový dlh 0,000061 91271 602105 60731 135
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-23 883-19 733-22 884-42 491
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000023 88319 73322 88442 491
Čistý cash flow 0,000023 88319 73322 88442 491
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Čistý zisk 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Čistý zisk v minulom roku 0,000024 516-6 929-7 94312 059
Cudzie zdroje 0,0000-471 374-458 096-433 580-448 590
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000058,3653,5948,9652,70
Doba obratu aktív 0,000028 37326 53332 84044 179
Doba obratu pohľadávok 0,000058,3653,5948,9652,70
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000841,25601,731 8441 095
EBIT v minulom roku 0,000024 516-6 929-7 94312 059
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
EBITDA 0,000084 636112 04976 65236 434
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,000084 636112 04976 65236 434
Finančná páka 0,00001,812,052,362,40
Finančné účty 0,000023 88319 73322 88442 491
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,5513-0,4871-0,4244-0,4160
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,55130,48710,42440,4160
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,000084 636112 04976 65236 434
Krátkodobé pohľadávky 0,00001 7591 9001 5231 286
Krátkodobé záväzky 0,000025 34921 32957 35326 736
Materiál 0,0000974,301 1581 082724,01
Náklady na predaný tovar 0,000049 06134 13941 48148 435
Neobežný majetok 0,0000827 651917 027995 3691 033 007
Obežný majetok 0,000026 61622 79125 48944 502
Obrat obežného majetku 0,00000,41320,56770,44540,2002
Odpisy 0,000095 71087 53383 58153 378
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000095 71087 53383 58153 378
Osobné náklady 0,0000195 176203 011198 277194 036
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000084 636112 04976 65236 434
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00002,171,532,024,77
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-19,74-23,21-18,95-10,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,73150,63901,380,8545
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,73150,63901,380,8545
Služby 0,000049 06134 13941 48148 435
Stupeň prevádzkovej páky 0,0000-0,5324-3,161,17-1,55
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000010 99912 93811 3548 908
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000010 99912 93811 3548 908
Tržby za vlastné výkony a tovar 0,000011 08913 06811 6548 908
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 0,000013 06811 65415 6799 835
Účtovný cash flow 0,000023 88319 73322 88442 491
Vlastné imanie 0,0000471 374458 096433 580448 590
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000854 953940 5051 021 5451 078 245
Všetky záväzky 0,000061 91271 602105 60731 135
Výsledok hospodárenia 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Výsledok hospodárenia po zdanení 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 0,000024 516-6 929-7 94312 059
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Zásoby 0,0000974,301 1581 082724,01
Záväzky súčet 0,000061 91271 602105 60731 135
Zisk pred zdanením 0,0000-11 07424 516-6 929-16 944
Zmena Celkovej tržby 0,00000,84851,120,74330,9058
Zmena EBIT 0,0000-0,4517-3,540,8723-1,41
Účtovné závierky