Prešovská univerzita v Prešove

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Bankové úvery 900 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 041 653-8 238 914-5 884 814-5 439 231-4 979 343
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 941 6538 238 9145 884 8145 439 2314 979 343
Čistý cash flow -297 2612 354 100445 583459 888-127 538
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 110 77210 6077 7631 0091 459
Čistý zisk 108 9009 1636 337838,16546,23
Čistý zisk v minulom roku 9 1636 337838,16546,231 097
Daň z príjmov 1 8721 4441 425170,80913,10
Daň z príjmov v minulom roku 1 4441 425170,80913,10543,57
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8721 4441 425170,80913,10
Dlhodobé bankové úvery 900 0000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 900 0000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,7213,5211,4711,9736,75
EBIT v minulom roku 10 6077 7631 0091 4591 641
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 110 77210 6077 7631 0091 459
EBITDA 1 778 3811 536 2173 136 5162 861 4713 295 330
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 778 3811 536 2173 136 5162 861 4713 295 330
Efektívna daňová sadzba 0,01690,13610,18360,16930,6257
Finančné účty 7 941 6538 238 9145 884 8145 439 2314 979 343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 778 3811 536 2173 136 5162 861 4713 295 330
Materiál 105 56074 79786 927103 32898 203
Odpisy 1 669 4811 527 0543 130 1792 860 6333 294 784
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 669 4811 527 0543 130 1792 860 6333 294 784
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 778 3811 536 2173 136 5162 861 4713 295 330
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,19581,520,29320,3012-0,0843
Pohľadávky z obchodného styku 44 58657 36047 74750 050152 381
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 900 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 518 5211 548 1861 519 4881 526 7061 513 554
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 518 5211 548 1861 519 4881 526 7061 513 554
Účtovný cash flow -297 2612 354 100445 583459 888-127 538
Úročený dlh 900 0000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 108 9009 1636 337838,16546,23
Výsledok hospodárenia po zdanení 108 9009 1636 337838,16546,23
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 9 1636 337838,16546,231 097
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 108 9009 1636 337838,16546,23
Zásoby 254 322229 061229 315239 686221 928
Zisk pred zdanením 110 77210 6077 7631 0091 459
Zmena EBIT 10,441,377,690,69140,8893
Účtovné závierky