S O R E X, spol. s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 837 565837 565837 565837 085837 085
Bankové úvery 125 407125 407125 407125 407125 407
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,291,301,301,30
Bežné bankové úvery 125 407125 407125 407125 407125 407
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,173,183,163,163,15
Celkový dlh 636 533637 013636 083636 053635 573
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 457 955457 955457 955457 955457 955
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 182,00182,00182,00182,00182,00
Čistý cash flow 182,00182,00182,00182,00182,00
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Cudzie zdroje -201 032-200 552-201 512-201 032-201 512
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,00480,00
Finančná páka 4,174,184,164,164,15
Finančné účty 182,00182,00182,00182,00182,00
Krátkodobé finančné výpomoci 332 730332 730332 730332 730332 730
Krátkodobé pohľadávky 620 318620 318620 318619 838619 838
Krátkodobé záväzky 178 031178 511177 551177 551177 071
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 17 01917 01917 01917 01917 019
Neobežný majetok 13 84113 8410,00000,00000,0000
Obežný majetok 823 724823 724823 542823 244823 244
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Pohľadávky z obchodného styku 382 317382 317382 317382 317382 317
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97540,97460,97610,97540,9761
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 105-1 102-1 107-1 105-1 107
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54700,54700,54700,54730,5473
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76000,76060,75940,75980,7593
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,173,183,163,163,15
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 837 565837 565837 565837 085837 085
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 458 137458 137458 137458 137458 137
Účtovný cash flow 182,00182,00182,00182,00182,00
Úročený dlh 458 137458 137458 137458 137458 137
Vlastné imanie 201 032200 552201 512201 032201 512
Všetky záväzky 636 533637 013636 083636 053635 573
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,000,0000
Zásoby 203 224203 224203 224203 224203 224
Záväzky 636 533637 013636 083636 053635 573
Záväzky z obchodného styku 17 01917 01917 01917 01917 019