CENTRAL MEDITERRANEAN IMPORT - EXPORT COMPANY, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 0,000071 3180,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,52400,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-2,100,00000,00000,0000
Celkové tržby 196,000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 41,00136 3020,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 5410,00000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,74490,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 5410,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00002 5410,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 187,00203,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 146,00203,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 38 253-1 4520,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 41,0064 9840,00000,00000,0000
Daň z príjmov 41,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 2330,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001 2330,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,00001 2780,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00001 2330,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00002 5480,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 4400,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 38 253-1 4520,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 187,00203,000,00000,00000,0000
EBITDA 196,00242,000,00000,00000,0000
EBITDA marža 1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 196,00242,000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,0000-1,100,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00002 5410,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,91120,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-0,91120,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 187,00203,000,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00001,910,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000068 7770,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 41,00136 1060,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000019 4960,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000019 0250,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000071 3180,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,0039,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 146,00203,000,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -3,56-0,00310,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -4,56-0,00310,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,000068 7770,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,52400,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,000025,570,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00001,910,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-2,100,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000865,000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -3,56-0,00310,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,2092563,230,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,2092563,230,00000,00000,0000
Služby 0,0000371,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000071 3180,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,0000100,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000020 3610,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000020 3610,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00002 5410,00000,00000,0000
Vlastné imanie -41,00-64 9840,00000,00000,0000
Všetky záväzky 41,00136 3020,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 196,00242,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 196,00242,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 146,00203,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 38 253-1 4520,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 187,00203,000,00000,00000,0000
Záväzky 41,00136 3020,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 187,00203,000,00000,00000,0000