Slovenský pozemkový fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -255 410 725-229 318 791-216 118 309-174 224 385-137 754 929
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 255 410 725229 318 791216 118 309174 224 385137 754 929
Čistý cash flow 26 091 93413 200 48141 893 9249 612 94119 807 341
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 841 6369 615 1804 198 05726 572 65310 674 800
Čistý zisk 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86210 614 782
Čistý zisk v minulom roku 9 593 4894 144 69526 434 86223 055 15110 101 172
Daň z príjmov 17 59221 69253 362137 79160 019
Daň z príjmov v minulom roku 21 69253 362137 79169 557153 392
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 59221 69253 362137 79160 019
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,6917,2526,4554,6727,22
EBIT v minulom roku 9 615 1804 198 05726 572 65323 124 70810 254 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 841 6369 615 1804 198 05726 572 65310 674 800
EBITDA 14 414 7259 985 3694 510 25526 770 31710 893 453
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 414 7259 985 3694 510 25526 770 31710 893 453
Finančné účty 255 410 725229 318 791216 118 309174 224 385137 754 929
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 414 7259 985 3694 510 25526 770 31710 893 453
Materiál 34 43837 95637 12430 66134 354
Odpisy 590 681391 881365 560335 455278 672
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 590 681391 881365 560335 455278 672
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 414 7259 985 3694 510 25526 770 31710 893 453
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,70390,41071,490,26750,8344
Pohľadávky z obchodného styku 1 288 5351 519 1832 039 4545 381 1601 770 384
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 065 72132 139 26428 141 95935 929 77323 738 273
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 065 72132 139 26428 141 95935 929 77323 738 273
Účtovný cash flow 26 091 93413 200 48141 893 9249 612 94119 807 341
Výsledok hospodárenia 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86210 614 782
Výsledok hospodárenia po zdanení 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86210 614 782
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 9 593 4894 144 69526 434 86223 055 15110 101 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 13 824 0449 593 4894 144 69526 434 86210 614 782
Zásoby 34 43837 95637 12430 66134 354
Zisk pred zdanením 13 841 6369 615 1804 198 05726 572 65310 674 800
Zmena EBIT 1,442,290,15801,151,04
Účtovné závierky