AGRA S.R.O.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Aktíva 31 4680,00000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62570,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 12 1110,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -103,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 103,000,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 103,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -19 3570,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 31 3650,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 4 420 5150,00000,00000,00000,0000
EBITDA -1,00000,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1,00000,00000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,630,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 103,000,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,61510,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61510,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 12 1110,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,00000,00000,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -187,930,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62570,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -1,00000,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12 1110,00000,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12 1110,00000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 4680,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 103,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 19 3570,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 12 1110,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1,00000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 12 1110,00000,00000,00000,0000