EUROMONTEC DOO ĆUPRIJA

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 26,0026,0026,0026,0077,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,06-1,06-1,06-1,06-1,18
Celkový dlh 490,00490,00490,00490,00500,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -26,00-26,00-26,00-26,00-77,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26,0026,0026,0026,0077,00
Čistý cash flow 26,000,00000,00000,000077,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Čistý zisk 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,0000-41,00-833,00
Cudzie zdroje 464,00464,00464,00464,00423,00
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-40,00-833,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Finančné účty 26,0026,0026,0026,0077,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 17,8517,8517,8517,855,49
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -17,85-17,85-17,85-17,85-5,49
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 18,8518,8518,8518,856,49
Krátkodobé záväzky 490,00490,00490,00490,00500,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Obežný majetok 26,0026,0026,0026,0077,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,00000,000090,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Podiel EBIT k aktívam 0,00000,00000,00000,0000-1,17
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00000,00000,00000,0000-1,17
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 17,850,00000,00000,00005,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 18,8518,8518,8518,856,49
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,06-1,06-1,06-1,06-1,18
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,00000,0000-1,17
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26,0026,0026,0026,0077,00
Účtovný cash flow 26,000,00000,00000,000077,00
Vlastné imanie -464,00-464,00-464,00-464,00-423,00
Všetky záväzky 490,00490,00490,00490,00500,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,0000-41,00-833,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-90,00
Záväzky 490,00490,00490,00490,00500,00
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-90,00