Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 1 366 4621 501 4980,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,801,410,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 67719 9100,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2028-4,500,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,04990,74990,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,457,470,00000,00000,0000
Celkové tržby 2 619 0230,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 182 9461 324 1540,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -760 005-797 2180,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 760 005797 2180,00000,00000,0000
Čistý cash flow -37 213797 2180,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 234 668177 3440,00000,00000,0000
Čistý zisk 183 516177 3440,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 177 344226 3010,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -183 516-177 3440,00000,00000,0000
Daň z príjmov 51 1520,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 55 1510,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 51 1520,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,9982,660,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,5276,160,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 190,73241,320,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 56,9982,660,00000,00000,0000
Doba obratu zásob 28,5731,600,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 123,14190,580,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,15170,850,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 113,890,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 232 495226 3010,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 234 668177 3440,00000,00000,0000
EBITDA 238 172233 5430,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 238 172233 5430,00000,00000,0000
Finančná páka 7,458,470,00000,00000,0000
Finančné účty 760 005797 2180,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 237 854232 8060,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54600,70800,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 408 313514 3390,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 746 1551 063 0610,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 306 4872 035 9590,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 211 7541 963 8570,00000,00000,0000
Neobežný majetok 23 3220,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 1 341 4631 481 5880,00000,00000,0000
Obrat aktív 1,911,510,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 112,130,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,951,530,00000,00000,0000
Obrat zásob 12,7711,550,00000,00000,0000
Odpisy 3 1100,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5550,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 5550,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 44 6170,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 318,00737,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 690 0980,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 186 626177 3440,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,00001,00000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55620,53090,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,920,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,470,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 404 910473 8800,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,571,250,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,93-0,22250,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86570,88190,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,457,470,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 308 576235 0810,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,700,00000,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,00001,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,74990,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,975,670,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,975,670,00000,00000,0000
Služby 86 52570 5020,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 366 4621 501 4980,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 8 2081 6000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 615 0632 271 0400,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 2 568 4022 247 9860,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 66123 0540,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -37 213797 2180,00000,00000,0000
Vlastné imanie 183 516177 3440,00000,00000,0000
Všetky záväzky 1 182 9461 324 1540,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 235 062233 5430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 235 062233 5430,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 183 516177 3440,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 177 344226 3010,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 234 668232 4950,00000,00000,0000
Zásoby 173 145170 0310,00000,00000,0000
Záväzky 1 182 9461 324 1540,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 690 0980,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 234 668232 4950,00000,00000,0000
Zmena EBIT 1,010,78370,00000,00000,0000