Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 0,00000,00000,00001 6910,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00000,0000-1,100,0000
Celkový dlh 0,00000,00000,000018 4460,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,00000,0000-240,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00000,0000240,000,0000
Čistý zisk 0,00000,00000,0000-960,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,0000-482,000,0000
Cudzie zdroje 0,00000,00000,000016 7550,0000
Daň z príjmov 0,00000,00000,0000960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,0000960,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-482,000,0000
Finančné účty 0,00000,00000,0000240,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00000,00000,00009,910,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,00000,0000-9,910,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,000010,910,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00001 4510,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,00000,000018 4460,0000
Obežný majetok 0,00000,00000,00001 6910,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000-960,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 4510,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,000010,910,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00000,0000-1,100,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00007,860,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00000,00000,0000-0,56770,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,00000,00001 6910,0000
Vlastné imanie 0,00000,00000,0000-16 7550,0000
Všetky záväzky 0,00000,00000,000018 4460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,0000-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,0000-482,000,0000
Záväzky 0,00000,00000,000018 4460,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000011 4110,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000011 4110,0000