Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 0,00000,0000795 160774 0870,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000024,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00003,324,210,0000
Celkové tržby 0,00000,0000128 6910,00000,0000
Celkový dlh 0,00000,0000611 267625 5240,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00000,0000-45 074-4 8720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,000045 0744 8720,0000
Čistý cash flow 0,00000,000040 2024 8720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,000047 2177 1950,0000
Čistý zisk 0,00000,000024 977-16 4550,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,0000-6 10325 7030,0000
Cudzie zdroje 0,00000,0000-183 893-148 5630,0000
Daň z príjmov 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000099,5651,590,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000099,5251,590,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00002 2553 5410,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000099,5651,590,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00007 8690,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00001 7332 8600,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,000017 54725 7030,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,000047 2177 1950,0000
EBITDA 0,00000,0000133 07250 1500,0000
EBITDA marža 0,00000,00001,030,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000133 07250 1500,0000
Finančná páka 0,00000,00004,325,210,0000
Finančné účty 0,00000,000045 0744 8720,0000
Hrubá marža 0,00000,00000,71150,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000133 07250 1170,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,00000,76860,80770,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000035 10211 2800,0000
Krátkodobé záväzky 0,00000,0000611 159625 2660,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00006,252,120,0000
Nákladové úroky 0,00000,000021 28023 6500,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000023 6500,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,000037 13329 0020,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000714 984757 9110,0000
Obežný majetok 0,00000,000080 17616 1520,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00001,614,940,0000
Odpisy 0,00000,000085 85442 9270,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000042 92742 9270,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000042 9270,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,00000,000033,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1870,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000110 83126 4720,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,750,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00001,071,180,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000035 09011 2800,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,00000,0000-4,57-30,490,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001,890,20600,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00000,76870,80810,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00003,324,210,0000
Pridaná hodnota 0,00000,000091 55850 7980,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00004,5912,470,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00004,5912,470,0000
Služby 0,00000,000036 12326 6220,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00000,0000795 160774 0870,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 0102 3800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000128 69179 8000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000128 69179 8000,0000
Účtovný cash flow 0,00000,000040 2024 8720,0000
Úrokové krytie 0,00000,00002,220,30420,0000
Vlastné imanie 0,00000,0000183 893148 5630,0000
Všetky záväzky 0,00000,0000611 267625 5240,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,000047 2187 2230,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,000047 2187 2230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,000024 977-16 4550,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,0000-6 10325 7030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,000025 937-16 4550,0000
Záväzky 0,00000,0000611 267625 5240,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 1870,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,000025 937-16 4550,0000
Zmena EBIT 0,00000,00002,690,27990,0000