FRONTINUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 21 85922 89618 95023 08922 374
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 082
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-1,21-1,16-1,18-1,20
Celkové tržby 37 55455 21653 91564 9960,0000
Celkový dlh 138 690132 191138 542153 558136 007
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 045-2 837-1 059-2 280-539,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 0452 8371 0592 280539,00
Čistý cash flow 1 0452 8371 0592 280539,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 53711 25712 6566 301-14 886
Čistý zisk -7 53710 29710 8785 341-15 028
Čistý zisk v minulom roku 10 29710 8785 341-22 177-11 845
Cudzie zdroje 116 831109 295119 592130 469113 633
Daň z príjmov 0,0000960,001 778960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 778960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,001 778960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 113,7468,7855,3262,3046,64
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 113,3568,5255,0562,0746,64
Doba obratu aktív 212,45151,35128,29132,46125,32
Doba obratu pohľadávok 113,7468,7855,3262,3046,64
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 173
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 339867,52931,45875,46750,71
EBIT v minulom roku 11 25712 6566 301-20 973-11 843
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 53711 25712 6566 301-14 886
EBITDA -6 42511 59313 1227 063-10 749
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 42511 59313 1227 063-10 749
Finančné účty 1 0452 8371 0592 280539,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,344,776,315,655,08
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,34-4,77-6,31-5,65-5,08
Hrubá marža 0,36790,61390,60740,61530,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 99511 32312 8866 691-11 359
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 6,305,737,266,615,99
Krátkodobé pohľadávky 11 70210 4058 17110 8598 326
Krátkodobé záväzky 137 735131 236137 587152 603134 027
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 49813 55923 50526 0390,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-75,70
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000142,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000244,002,00
Náklady na predaný tovar 23 73921 31921 16623 63522 509
Neobežný majetok 9 1129 6549 7209 95012 427
Obežný majetok 12 74713 2429 23013 1398 865
Obrat aktív 1,722,412,852,762,91
Obrat neobežného majetku 4,125,725,556,395,24
Obrat obežného majetku 2,954,175,844,847,35
Odpisy 542,0066,00230,00390,002 237
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 542,0066,00230,00390,002 237
Osobné náklady 17 91518 12416 15632 8320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 698,00536,00388,00372,00633,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 128,00266,00152,000,000023,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 99510 36311 1085 731-12 791
Podiel EBIT k aktívam -0,34480,49170,66790,2729-0,6653
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,34480,49170,66790,2729-0,6653
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,300,53470,49330,82100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,90
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,77111,872,031,220,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,74851,862,001,2019,07
Pohľadávky z obchodného styku 11 66210 3658 13110 8198 326
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 111,8038,52112,9357,22210,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00003,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,345,777,316,656,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-1,21-1,16-1,18-1,20
Pridaná hodnota 13 81533 89732 74939 98942 656
Primárna platobná neschopnosť 1,671,312,892,410,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,34480,44970,57400,2313-0,6717
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,5911,4010,5621,74-12,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,5911,4010,5621,74-12,65
Služby 13 48013 15713 61414 83614 846
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 85922 89618 95023 08922 374
Spotreba materiálu… 10 2598 1627 5528 7997 663
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 55455 21653 91563 62465 165
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 37 55455 21653 91563 62465 165
Účtovný cash flow 1 0452 8371 0592 280539,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-104,83
Vlastné imanie -116 831-109 295-119 592-130 469-113 633
Všetky záväzky 138 690132 191138 542153 558136 007
Výsledok hospodárenia -6 96711 52712 8926 673-12 986
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 96711 52712 8926 673-12 986
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 53710 29710 8785 341-15 028
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 29710 8785 341-22 177-11 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 53711 25712 6566 301-15 028
Záväzky 138 690132 191138 542153 558136 007
Záväzky z obchodného styku 19 49813 55923 50526 0390,0000
Zisk pred zdanením -7 53711 25712 6566 301-15 028
Zmena EBIT -0,66950,88952,01-0,30041,26