Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -16 721 006-14 955 081-15 558 493-15 489 654-11 712 061
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 16 721 00614 955 08115 558 49315 489 65411 712 061
Čistý cash flow 1 765 926-603 41268 8383 777 593867 144
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 308 198-115 799-317 693901 146357 610
Čistý zisk 283 994-145 424-344 732878 156331 254
Čistý zisk v minulom roku -145 424-344 732878 156331 254460 099
Daň z príjmov 24 20529 62527 03922 99026 357
Daň z príjmov v minulom roku 29 62527 03922 99026 3579 073
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 20529 62527 03922 99026 357
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,3710,427,227,449,34
EBIT v minulom roku -115 799-317 693901 146357 610469 171
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 308 198-115 799-317 693901 146357 610
EBITDA 1 492 5781 705 3521 951 8073 682 7583 285 388
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 492 5781 705 3521 951 8073 682 7583 285 388
Finančné účty 16 721 00614 955 08115 558 49315 489 65411 712 061
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 492 5781 705 3521 951 8073 682 7583 285 388
Materiál 68 58971 66181 310103 027104 535
Odpisy 1 208 5841 850 7762 296 5392 804 6022 954 134
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 208 5841 850 7762 296 5392 804 6022 954 134
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 492 5781 705 3521 951 8073 682 7583 285 388
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,8723-0,29130,03531,980,4517
Pohľadávky z obchodného styku 57 53059 14738 52538 77949 144
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 024 3342 071 6731 948 2271 903 2191 919 544
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 024 3342 071 6731 948 2271 903 2191 919 544
Účtovný cash flow 1 765 926-603 41268 8383 777 593867 144
Výsledok hospodárenia 283 994-145 424-344 732878 156331 254
Výsledok hospodárenia po zdanení 283 994-145 424-344 732878 156331 254
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -145 424-344 732878 156331 254460 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 283 994-145 424-344 732878 156331 254
Zásoby 86 44085 23291 263113 991113 301
Zisk pred zdanením 308 198-115 799-317 693901 146357 610
Zmena EBIT -2,660,3645-0,35252,520,7622