Environmentálny fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 556 109 840355 407 810278 691 303237 703 576140 065 560
Bežná likvidita III. stupeň 2 1461 3031 4481 100959,70
Časové rozlíšenie aktív 3 3614 0132 901602,751 425
Časové rozlíšenie pasív 71 288110 84861 41488 84741 625
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9872-0,9802-0,9531-0,9341-0,8807
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2 9672 2222 1641 9441 413
Celkový dlh 211 5981 053 993147 246139 471226 743
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -548 684 557-347 236 892-265 422 846-221 820 161-123 117 690
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161123 117 690
Čistý cash flow 548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161123 117 690
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
Čistý zisk 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
Čistý zisk v minulom roku 88 475 92241 007 38679 603 99418 074 07111 681 585
Cudzie zdroje -555 826 953-354 242 968-278 482 643-237 475 258-139 797 193
EBIT v minulom roku 88 475 92241 007 38679 603 99418 074 07111 681 585
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
EBITDA 201 602 93588 508 81141 268 88779 871 14823 241 541
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 201 602 93588 508 81141 268 88779 871 14823 241 541
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161123 117 690
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9995-0,9967-0,9993-0,9990-0,9981
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99950,99670,99930,99900,9981
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 201 602 93588 508 81141 268 88779 871 14823 241 541
Krátkodobé pohľadávky 1 243 618902 4161 069 4511 437 640444 751
Krátkodobé záväzky 184 916156 291122 675114 11487 128
Materiál 267,91201,2371,78270,09238,67
Náklady na predaný tovar 361 604343 220335 004296 841144 296
Neobežný majetok 6 178 0357 264 28812 196 03414 444 90216 501 456
Obežný majetok 549 928 443348 139 509266 492 368223 258 071123 562 679
Odpisy 18 95032 889261 501267 154232 052
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 95032 889261 501267 154232 052
Osobné náklady 1 538 9751 261 0691 124 5921 028 228876 421
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 201 602 93588 508 81141 268 88779 871 14823 241 541
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98660,97700,95240,93320,8790
Pohotová likvidita II. stupeň 2 1461 3031 4481 100959,70
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,02-1,05-1,07-1,14
Rýchla likvidita I. stupeň 2 1421 3001 4421 093956,24
Služby 361 604343 220335 004296 841144 296
Účtovný cash flow 548 684 557347 236 892265 422 846221 820 161123 117 690
Vlastné imanie 555 826 953354 242 968278 482 643237 475 258139 797 193
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 556 109 840355 407 810278 691 303237 703 576140 065 560
Všetky záväzky 211 5981 053 993147 246139 471226 743
Výsledok hospodárenia 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
Výsledok hospodárenia po zdanení 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 88 475 92241 007 38679 603 99418 074 07111 681 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 201 583 98588 475 92241 007 38679 603 99423 009 490
Zásoby 267,91201,2371,78270,09238,67
Záväzky súčet 211 5981 053 993147 246139 471226 743
Zisk pred zdanením 201 593 75188 482 86241 012 95279 622 17323 025 083
Zmena EBIT 2,282,160,51514,401,97
Účtovné závierky