MAKY'S, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 391 556391 658391 752391 833391 925
Bankové úvery 580 353580 353580 353580 353580 353
Bežné bankové úvery 580 353580 353580 353580 353580 353
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,12-1,12-1,12-1,12-1,12
Celkový dlh 3 549 2023 549 2023 549 1993 549 1993 549 199
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 324 721324 619324 525324 444324 352
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 255 632255 734255 828255 909256 001
Čistý cash flow 255 632255 734255 828255 909256 001
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Čistý zisk -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Čistý zisk v minulom roku -95,00-81,00-92,00-79,00-48,00
Cudzie zdroje 3 157 6463 157 5443 157 4473 157 3663 157 274
EBIT v minulom roku -95,00-81,00-92,00-79,00-48,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Finančné účty 255 632255 734255 828255 909256 001
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 8,068,068,068,068,06
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -8,06-8,06-8,06-8,06-8,06
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -102,00-95,00-83,00-98,00-107,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,332,332,332,332,33
Krátkodobé pohľadávky 239 413239 413239 413239 413239 413
Krátkodobé záväzky 913 779913 779913 776913 776913 776
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 418 574418 574418 574418 574418 574
Neobežný majetok -103 489-103 489-103 489-103 489-103 489
Obežný majetok 495 045495 147495 241495 322495 414
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,0095,0083,0098,00107,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65290,65300,65300,65310,6532
Pohľadávky z obchodného styku 209 494209 494209 494209 494209 494
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,3512,3512,3412,3412,33
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,481,481,481,481,48
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 9,069,069,069,069,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,12-1,12-1,12-1,12-1,12
Primárna platobná neschopnosť 2,002,002,002,002,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 391 556391 658391 752391 833391 925
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 580 353580 353580 353580 353580 353
Účtovný cash flow 255 632255 734255 828255 909256 001
Úročený dlh 580 353580 353580 353580 353580 353
Vlastné imanie -3 157 646-3 157 544-3 157 447-3 157 366-3 157 274
Všetky záväzky 3 549 2023 549 2023 549 1993 549 1993 549 199
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -95,00-81,00-92,00-79,00-48,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Záväzky 3 549 2023 549 2023 549 1993 549 1993 549 199
Záväzky z obchodného styku 418 574418 574418 574418 574418 574
Zisk pred zdanením -102,00-95,00-81,00-92,00-79,00
Zmena EBIT 1,071,170,88041,161,65