Akadémia umení v Banskej Bystrici

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 261 669-2 869 448-662 975-1 492 022-1 680 312
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 261 6692 869 448662 9751 492 0221 680 312
Čistý cash flow -607 7792 206 473-829 047-188 290141 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 156 36882 137-12 134126 133-129 626
Čistý zisk 155 79579 091-17 173126 000-129 796
Čistý zisk v minulom roku 79 091-17 173126 000-129 796-54 275
Daň z príjmov 572,933 0465 039132,90170,20
Daň z príjmov v minulom roku 3 0465 039132,90170,20323,36
Daň z príjmov z bežnej činnosti 572,933 0465 039132,90170,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,605,065,9419,515,59
EBIT v minulom roku 82 137-12 134126 133-129 626-53 952
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 156 36882 137-12 134126 133-129 626
EBITDA 342 509269 926221 911760 541757 882
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 342 509269 926221 911760 541757 882
Finančné účty 2 261 6692 869 448662 9751 492 0221 680 312
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 342 509269 926221 911760 541757 882
Odpisy 186 714190 835239 083634 541887 678
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 186 714190 835239 083634 541887 678
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 342 509269 926221 911760 541757 882
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,2626,37-10,26-2,421,83
Pohľadávky z obchodného styku 1 2251 1601 3154 1531 184
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 97 07283 66580 82877 70277 367
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 97 07283 66580 82877 70277 367
Účtovný cash flow -607 7792 206 473-829 047-188 290141 669
Výsledok hospodárenia 155 79579 091-17 173126 000-129 796
Výsledok hospodárenia po zdanení 155 79579 091-17 173126 000-129 796
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 79 091-17 173126 000-129 796-54 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 155 79579 091-17 173126 000-129 796
Zisk pred zdanením 156 36882 137-12 134126 133-129 626
Zmena EBIT 1,90-6,77-0,0962-0,97312,40

Činnosti firmy
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora :výroba súborných..
Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh, grafických návrhov a spracovanie..
Technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Tlomočnícke a prekladateľské služby
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
Reprografické práce
Fotografické služby
Ohlasovanie hudobnej produkcie pri slávnostných fakultných a mimofakultných príležitostiach..
Poskytovanie softwaru, predaj programov na základe dohody s autorom
Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb.
Predaj a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazovaých záznamov
Záujmové vzdelávanie v oblasti marketingu a manažmentu
Prieskum trhu a verejnej mienky
Vedenie účtovníctva.
Školiaca a lektorská činnosť v oblasti umeleckého a vedeckého vzdelávania
Sprostredkovanie predaja vstupeniek na kultúrne a spoločenské podujatia
Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií
Poskytovanie datových služieb
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie školení a kurzov
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
Služby poskytované videokamerou
Služby knižnice verejnosti
Požičiavanie filmov a videozáznamov so súhlasom autora
Reklamná a propagačná činnosť.
Nakladanie s výsledkami tovrivej činnosti so súhlasom autra :- výroba masmediálnych..
Organizovanie prípravných kurzov, prednášok, školení a odborných konzultácií..
Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov
Poskytovanie informačných a reklamných služieb prostredníctvomvýpočtovej techniky
Prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti : požičiavanie hnuteľných..
Prenájom hnuteľných vecí
Inzertná činnosť
Poradenská činnosť v oblasti filmovej, televíznej a rozhlasovej tvorby
Sprostredkovanie a uspordúvanie v rozsahu voľnej živnosti :- divadelných, filmových..
Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti sú súhlasom autora :- výroba, nahrávanie,..