I N F O R T E S spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 6367 6367 6367 6367 636
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-1,19-1,19-1,19-1,19
Celkový dlh 47 26647 26647 26647 26647 266
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 19 60019 60019 60019 60019 600
Čistý zisk 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Cudzie zdroje 39 63039 63039 63039 63039 630
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,195,195,195,195,19
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,19-5,19-5,19-5,19-5,19
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 3,623,623,623,623,62
Krátkodobé finančné výpomoci 19 60019 60019 60019 60019 600
Krátkodobé pohľadávky 7 6367 6367 6367 6367 636
Krátkodobé záväzky 27 66627 66627 66627 66627 666
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18 45618 45618 45618 45618 456
Obežný majetok 7 6367 6367 6367 6367 636
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Pohľadávky z obchodného styku 7 6367 6367 6367 6367 636
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,572,572,572,572,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,196,196,196,196,19
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-1,19-1,19-1,19-1,19
Primárna platobná neschopnosť 2,422,422,422,422,42
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 6367 6367 6367 6367 636
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 60019 60019 60019 60019 600
Úročený dlh 19 60019 60019 60019 60019 600
Vlastné imanie -39 630-39 630-39 630-39 630-39 630
Všetky záväzky 47 26647 26647 26647 26647 266
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,0000-480,00-480,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-480,00-480,00-480,00-480,00
Záväzky 47 26647 26647 26647 26647 266
Záväzky z obchodného styku 18 45618 45618 45618 45618 456