Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 133 219-7 337 142-7 418 580-4 131 273-3 642 993
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 133 2197 337 1427 418 5804 131 2733 642 993
Čistý cash flow 1 796 077-81 4383 287 307488 281-895 815
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 871 351-106 809-527 305-690 568173 932
Čistý zisk 1 870 992-106 969-527 370-692 256147 525
Čistý zisk v minulom roku -106 969-527 370-692 256147 525-293 747
Daň z príjmov 358,99160,3764,971 68826 408
Daň z príjmov v minulom roku 160,3764,971 68826 40814 856
Daň z príjmov z bežnej činnosti 358,99160,3764,971 68826 408
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,5513,8010,4926,1698,25
EBIT v minulom roku -106 809-527 305-690 568173 932-278 891
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 871 351-106 809-527 305-690 568173 932
EBITDA 4 702 8192 870 5602 542 3392 405 5161 561 071
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 702 8192 870 5602 542 3392 405 5161 561 071
Finančné účty 9 133 2197 337 1427 418 5804 131 2733 642 993
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 702 8192 870 5602 542 3392 405 5161 561 071
Materiál 29 02930 69429 73131 10831 103
Odpisy 2 831 8272 977 5293 069 7103 097 7721 413 547
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 831 8272 977 5293 069 7103 097 7721 413 547
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 702 8192 870 5602 542 3392 405 5161 561 071
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 7,62-0,356213,471,83-2,99
Pohľadávky z obchodného styku 15 8468 6477 01219 11980 678
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 235 619228 630246 220309 779299 706
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00002 15743 0000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 235 619228 630244 063266 779299 706
Účtovný cash flow 1 796 077-81 4383 287 307488 281-895 815
Výsledok hospodárenia 1 870 992-106 969-527 370-692 256147 525
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 870 992-106 969-527 370-692 256147 525
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -106 969-527 370-692 256147 525-293 747
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 870 992-106 969-527 370-692 256147 525
Zásoby 29 02930 69429 73131 10831 103
Zisk pred zdanením 1 871 351-106 809-527 305-690 568173 932
Zmena EBIT -17,520,20260,7636-3,97-0,6237
Účtovné závierky