Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -244 8560,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 244 8560,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 50 4850,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 8520,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk -11 4870,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -40 4860,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov 13 3390,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 1260,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 3390,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 2,230,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -28 3600,00000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 8520,00000,00000,00000,0000
EBITDA 44 1560,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 1560,00000,00000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba 7,200,00000,00000,00000,0000
Finančné účty 244 8560,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 44 1560,00000,00000,00000,0000
Materiál 38 1560,00000,00000,00000,0000
Odpisy 55 6430,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 55 6430,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 1560,00000,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 4040,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 845 4650,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 845 4650,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 50 4850,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 4870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení -11 4870,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -40 4860,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -11 4870,00000,00000,00000,0000
Zásoby 38 1560,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 8520,00000,00000,00000,0000