FCC Slovensko, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 911 73017 255 03816 575 83315 920 65516 547 866
Bankové úvery 0,0000666 6671 333 3342 000 0002 318 296
Bežná likvidita III. stupeň 1,951,621,632,101,82
Bežné bankové úvery 0,0000666 667666 667666 6672 318 296
Časové rozlíšenie aktív 416 373441 687460 839507 161449 061
Časové rozlíšenie pasív 525,001 6492 528696 96719 523
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0189-0,0145-0,0022-0,76820,3863
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67060,82730,90990,75070,7232
Celkové tržby 27 275 81723 662 97921 573 30926 122 6150,0000
Celkový dlh 7 189 4687 811 3757 895 8166 527 8916 936 588
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 338 586-578 26515 336671 3251 181 408
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 338 5861 244 9321 317 9981 328 6751 136 888
Čistý cash flow 93 654-73 066-10 677-2 223 5291 136 888
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 326 2332 568 8062 136 4702 136 855884 130
Čistý zisk 2 609 7231 964 5251 627 6911 645 495835 577
Čistý zisk v minulom roku 1 964 5251 627 6911 645 4951 066 548963 925
Cudzie zdroje -10 721 737-9 442 014-8 677 489-8 695 797-9 591 755
Daň z príjmov 689 524560 428474 090456 2350,0000
Daň z príjmov v minulom roku 560 428474 090456 235302 1920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 689 524560 428474 090456 2350,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,0000666 6671 333 3330,0000
Dlhodobé pohľadávky 303 901296 431274 736235 36269 554
Dlhodobý dlh 0,00000,0000666 6671 333 3330,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,93115,46119,49100,24149,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,7576,2070,4952,7878,62
Doba obratu aktív 241,96268,73285,18227,65312,60
Doba obratu pohľadávok 110,03120,07124,22103,61150,41
Doba obratu zásob 14,2721,0317,0215,6216,95
Doba splácania záväzkov 776,44769,42736,25444,3491,64
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,1078,2481,7941,3955,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 514,29359,39329,45271,890,0000
EBIT v minulom roku 2 568 8062 136 4702 136 8551 399 3801 043 162
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 326 2332 568 8062 136 4702 136 855884 130
EBITDA 6 034 1165 198 4924 211 5364 559 5422 596 024
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 034 1165 198 4924 211 5364 559 5422 596 024
Finančná páka 1,671,831,911,831,73
Finančné účty 1 338 5861 244 9321 317 9981 328 6751 136 888
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5986-0,5472-0,5235-0,5462-0,5796
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59860,54720,52350,54620,5796
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 299 1745 540 9074 724 8005 613 9432 544 478
Krátkodobé pohľadávky 7 841 6717 413 3196 945 4587 010 2747 892 660
Krátkodobé záväzky 4 967 5995 023 7224 753 9272 894 6372 942 871
Krytie dlhovej služby 223,60118,54121,416,2538,14
Materiál 31 90634 96634 56215 56433 058
Nákladové úroky 26 98643 85334 68935 12548 553
Nákladové úroky v minulom roku 43 85334 68935 12530 64079 237
Náklady na predaný tovar 16 185 57713 658 65413 173 53716 599 81511 721 727
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 335 2452 383 1632 356 7932 377 7912 492 910
Neobežný majetok 7 919 8777 721 3397 466 8776 737 4356 883 908
Obežný majetok 9 575 4809 092 0128 648 1178 676 0599 214 897
Obrat aktív 1,511,361,281,601,17
Obrat neobežného majetku 3,413,042,843,792,81
Obrat obežného majetku 2,822,582,452,942,10
Obrat zásob 25,5717,3521,4423,3721,53
Odpisy 2 842 9422 790 4282 198 0812 546 1251 428 627
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 421 4711 395 2141 105 5971 442 8411 428 627
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 421 4711 395 2141 092 4841 103 2840,0000
Osobné náklady 4 903 8134 473 5223 671 6243 845 7690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14 60715 65519 89822 42951 546
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 195,000,00000,0000490,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 737 2272 013 1601 785 4261 720 6510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 452 6654 754 9533 825 7724 191 6202 264 204
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,644,103,423,750,6484
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,212,192,202,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,401,351,371,405,32
Pohľadávky z obchodného styku 4 941 6994 892 6784 097 0273 690 8654 161 778
Pohotová likvidita II. stupeň 1,931,601,612,081,79
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -114,48129,23812,733,91-8,44
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,47-1,67-0,3078-63,3023,42
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67060,82730,90990,75070,7232
Pridaná hodnota 10 834 8189 777 6708 068 1678 926 2737 600 025
Primárna platobná neschopnosť 0,66580,47960,51920,47990,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,191,501,871,432,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,191,501,871,432,67
Služby 12 087 1979 645 8069 241 07912 422 2587 393 169
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 911 73017 255 03816 575 83315 920 65516 547 866
Spotreba materiálu… 1 763 1351 629 6851 575 6651 799 7661 835 648
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,0000666 6671 333 3342 000 0002 318 296
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 160 13023 615 35921 481 67126 064 25819 321 752
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 139 735179 035266 581538 1700,0000
Tržby z predaja tovaru 3 979 0884 122 0773 898 0323 897 7274 560 576
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 23 041 30719 314 24717 317 05821 628 36114 761 176
Účtovný cash flow 93 654-73 066-10 677-2 223 5291 136 888
Úročený dlh 0,0000666 6671 333 3342 000 0002 318 296
Úrokové krytie 123,2658,5861,5960,8418,21
Vlastné imanie 10 721 7379 442 0148 677 4898 695 7979 591 755
Všetky záväzky 7 189 4687 811 3757 895 8166 527 8916 936 588
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000011 865
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000694 1347 652
Výsledok hospodárenia 3 197 9942 477 3792 032 8242 040 8191 043 195
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 197 9942 477 3792 032 8242 040 8191 043 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 609 7231 964 5251 627 6911 645 495835 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 964 5251 627 6911 645 4951 066 548963 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 299 2472 524 9532 101 7812 101 7301 048 240
Zásoby 91 322137 330109 925101 748115 795
Záväzky 7 189 4687 811 3757 895 8166 527 8916 936 588
Záväzky z obchodného styku 3 290 3902 346 5652 127 2251 771 2190,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 553 163333 405341 79950 5680,0000
Zisk pred zdanením 3 299 2472 524 9532 101 7812 101 7301 048 240
Zmena EBIT 1,291,200,99981,530,8475
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 132 915109 720247 212510 768124 202
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti, usporadúvanie školení, výstav..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Prenájom osobných a nákladných motorových vozidiel
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Reklamné činnosti
Osadzovanie a montáž informačných a reklamných tabúľ
Spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v rozsahu..
Údržba a čistenie kanalizácie
Výsadba, údržba verejnej zelene, parkov - záhradné služby s výnimkou záhradných..
Zimná a letná údržba odstavných plôch a verejných priestranstiev
Prevádzkovanie odstavných plôch
Búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
Záhradnícke a sadovnícke práce
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
Prenájom a leasing hnuteľných vecí, strojov a zariadení v rámci voľnej živnosti
Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
Sprostredkovateľská činnosť
Sanácie a rekultivácie
Pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
Výroba alternatívnych palív v rozsahu voľnej živnosti
Spracovanie a rekultivácia zeminy
Údržba zariadení na zúžitkovanie a odstraňovanie odpadov
Čistiace a upratovacie práce v rámci živnosti
Zemné, výkopové a búracie práce v rámci voľnej živnosti
Maloobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady
Veľkoobchod s náhradnými dielmi automobilov, nádobami na odpady
Zabezpečovanie separovaného zberu odpadov
Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľných živností
Prevádzkovanie zberných dvorov na zhromažďovanie odpadov
Prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
Poskytovanie služieb mechanizmami
Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti logistiky nakladania s odpadmi
Vedenie účtovníctva
Sadové úpravy, údržba komunikácií (odhŕňanie snehu, čistenie komunikácií)..
Konzultačné služby v oblasti chémie odpadov
Poradenská činnosť v oblasti projektov, spracovanie projektov a technicko-realizačné..
Podnikateľské poradenstvo
Údržba zelene
Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a biotechnológií
Nákup a predaj pohonných hmôt, olejov a mazív
Faktoring a forfaiting
Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom strojov a zariadení
Výroba a predaj alternatívneho paliva z ostatného odpadu v rozsahu voľnej živnosti
Prevádzkovanie skládok odpadov
Rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení
Prevádzkovanie verejných WC
Prípravné práce pre stavbu, zemné, výkopové práce, búracie práce a demolácie,..
Prevádzkovanie športových a detských ihrísk
Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
Montáž informačných a reklamných tabúľ bez zásahu do vyhradených technických..
Prenájom hnuteľných vecí
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi / s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
Odobratie vzorky odpadu za účelom zistenia katalógového číslaa možnosti zneškodnenia..
Vykonávanie obchodnej a zahraničnoobchodnej činnosti so všetkými druhmi tovarov,..
Zriaďovanie a prevádzka zberných a čistiacich služieb a zariadeni všetkého..
Poradenstvo a informácia obciam, priemyselným podnikom a úradomživotného prostredia..
Sprostredkovateľská činnosť
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom