Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -289 005-426 194-508 727-141 638-92 942
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 289 005426 194508 727141 63892 942
Čistý cash flow -137 188-82 534367 09048 695-33 182
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 96228 73668 22689 525310 634
Čistý zisk 8 48120 92162 95172 290303 076
Čistý zisk v minulom roku 20 92162 95172 290303 076-103 124
Daň z príjmov 16 4817 8155 27517 2357 557
Daň z príjmov v minulom roku 7 8155 27517 2357 5578 325
Daň z príjmov z bežnej činnosti 16 4817 8155 27517 2357 557
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,2361,6951,0570,7450,37
EBIT v minulom roku 28 73668 22689 525310 634-94 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 96228 73668 22689 525310 634
EBITDA 146 712208 031251 002234 136414 277
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 146 712208 031251 002234 136414 277
Efektívna daňová sadzba 0,66020,27200,07730,19250,0243
Finančné účty 289 005426 194508 727141 63892 942
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 146 712208 031251 002234 136414 277
Materiál 2 2902 0911 9342 5632 738
Odpisy 138 231187 110188 051161 846111 201
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 138 231187 110188 051161 846111 201
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 146 712208 031251 002234 136414 277
Pohľadávky z obchodného styku 597 780437 333377 540455 327337 278
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 530 2502 587 7472 699 3692 349 3542 444 170
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 530 2502 587 7472 699 3692 349 3542 444 170
Účtovný cash flow -137 188-82 534367 09048 695-33 182
Výsledok hospodárenia 8 48120 92162 95172 290303 076
Výsledok hospodárenia po zdanení 8 48120 92162 95172 290303 076
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 20 92162 95172 290303 076-103 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 8 48120 92162 95172 290303 076
Zásoby 3 5444 4984 3495 0005 259
Zisk pred zdanením 24 96228 73668 22689 525310 634
Zmena EBIT 0,86870,42120,76210,2882-3,28
Účtovné závierky