MOTOKOM, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 524 3921 574 5531 737 2521 540 3811 884 529
Bežná likvidita III. stupeň 7,8523,1734,1258,8840,98
Časové rozlíšenie aktív 5 6205 4887 3876 11638 506
Časové rozlíšenie pasív 104 1670,00000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,258,29-8,6422,6313,29
Celkové tržby 202 880268 692648 60686 6820,0000
Celkový dlh 42 74050 41644 54925 02223 698
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 030 584-940 590-540 828-846 482-183 782
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,7228-0,62740,2734-1,870,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 030 584940 590540 828846 482183 782
Čistý cash flow 89 994399 762-305 654358 560183 782
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -146 651-167 606178 314-161 502-196 484
Čistý zisk -146 651-168 566177 345-162 476-198 195
Čistý zisk v minulom roku -168 566177 345-162 476-182 996-423 744
Cudzie zdroje -1 377 485-1 524 137-1 692 703-1 515 359-1 860 831
Daň z príjmov 0,0000960,00969,00974,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00969,00974,00967,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00969,00974,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 28,2137,164 135399,94401,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 13,5737,163 519243,20135,14
Doba obratu aktív 3 7199 92310 9157 6592 201
Doba obratu pohľadávok 28,2137,164 135399,94401,97
Doba obratu zásob 365,550,00000,00000,00000,3472
Doba splácania záväzkov 174,040,00000,00000,000020,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,53303,96222,1978,8016,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4,640,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -167 606178 314-161 502-182 029-418 609
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -146 651-167 606178 314-161 502-196 484
EBITDA -72 091-93 894-34 8578 671-11 393
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -72 091-93 894-34 8578 671-11 393
Finančná páka 1,111,031,031,021,01
Finančné účty 1 030 584940 590540 828846 482183 782
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9036-0,9680-0,9744-0,9838-0,9874
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90360,96800,97440,98380,9874
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 940289 0591 109 0398 560-12 842
Krátkodobé pohľadávky 11 5655 897658 17480 431344 103
Krátkodobé záväzky 39 98148 22935 36515 84713 827
Krytie dlhovej služby -0,69210,00000,00000,0000-6,66
Materiál 126,00155,00114,0029,00176,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00001 711
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00005 135
Náklady na predaný tovar 127 29756 76542 86238 003244 633
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 83 8470,00000,00000,0000185 049
Neobežný majetok 392 650457 148530 749607 3231 317 962
Obežný majetok 1 126 1221 111 9171 199 116926 942528 061
Obrat obežného majetku 0,13290,05210,04840,07920,5917
Obrat zásob 0,99850,00000,00000,00001 051
Odpisy 90 18692 348167 214170 006183 812
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 09346 17483 60785 003183 812
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 45 09346 17483 60785 0030,0000
Osobné náklady 143 683146 430132 49898 0310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 329,00397,00284,00371,001 449
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 06627 3315 2008 8200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -56 465-76 218344 5597 530-14 383
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,67610,59740,31130,54950,0975
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 6,43127,338,702,770,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,44361,49-0,47124,140,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,60146,90-5,264,880,5882
Pohľadávky z obchodného styku 5 5655 897560 11048 909115 682
Pohotová likvidita II. stupeň 7,2719,7434,1158,8840,96
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,31-3,815,54-4,23-10,13
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000107,41
Pridaná hodnota 22 3341 15015 23435 40267 819
Primárna platobná neschopnosť 0,19164,630,00930,18030,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,1519,5015,2953,4213,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,5929-0,5369-1,282,89-2,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,5929-0,5369-1,282,89-2,08
Služby 25 45232 31320 20519 85528 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 524 3921 574 5531 737 2521 540 3811 884 529
Spotreba materiálu… 17 99824 45222 65718 14831 277
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 184 871249 590630 18673 535312 452
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 240191 675572 090130,000,0000
Tržby z predaja tovaru 92 4670,00000,00000,0000211 667
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 57 16457 91558 09673 405100 785
Účtovný cash flow 89 994399 762-305 654358 560183 782
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-114,84
Vlastné imanie 1 377 4851 524 1371 692 7031 515 3591 860 831
Všetky záväzky 42 74050 41644 54925 02223 698
Výnosy budúcich období krátkodobé 104 1670,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -146 443-167 209177 090-161 205-195 205
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -146 443-167 209177 090-161 205-195 205
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -146 651-168 566177 345-162 476-198 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -168 566177 345-162 476-182 996-423 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -146 651-167 606178 314-161 502-198 190
Zásoby 83 973165 430114,0029,00176,00
Záväzky 42 74050 41644 54925 02223 698
Záväzky z obchodného styku 1 06627 3315 2008 8200,0000
Zisk pred zdanením -146 651-167 606178 314-161 502-198 190
Zmena EBIT 0,8750-0,9399-1,100,88720,4694
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 19 406172 642192 9290,00000,0000