Signify Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 118 8986 084 9287 696 81118 121 79918 391 028
Bankové úvery 134,00176,00378,00431,00334,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,201,301,771,331,36
Bežné bankové úvery 134,00176,00378,00431,00334,00
Časové rozlíšenie aktív 25 468459 301516 763407 39365 370
Časové rozlíšenie pasív 343 575747 420402 297857 979926 865
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,924,471,274,694,65
Celkové tržby 13 872 57720 513 41622 194 76637 869 9300,0000
Celkový dlh 3 298 8894 361 1294 083 04214 231 62014 371 706
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 134,00176,00-637,00-29 1168 563
Čistá hodnota zákazky 10 2740,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00000,00001 01529 547-8 229
Čistý cash flow 0,0000-1 015-28 53269 329-8 229
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 181 604531 752409 1203 030 3691 532 183
Čistý zisk -145 509354 436179 2722 284 1911 404 483
Čistý zisk v minulom roku 354 436179 2722 284 1911 155 552566 031
Cudzie zdroje -476 434-976 379-3 211 472-3 032 200-3 092 457
Daň z príjmov 274 464115 706121 043700 4820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 115 706121 043700 482171 8500,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 274 464115 706121 043700 4820,0000
Dlhodobé pohľadávky 165 548419 081398 222492 609457 845
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 102,4391,30114,75166,36107,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,5075,6796,73152,6194,35
Doba obratu aktív 108,37108,27133,94176,66110,64
Doba obratu pohľadávok 106,7998,76121,68171,17109,84
Doba obratu zásob 0,38170,85212,650,37820,5110
Doba splácania záväzkov 117,50110,7986,25175,5478,93
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,9663,6564,12120,2673,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 10,2515,1110,9856,860,0000
EBIT v minulom roku 531 752409 1203 030 3691 393 163668 769
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 181 604531 752409 1203 030 3691 532 183
EBITDA 229 810593 651472 7553 082 5762 262 079
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 229 810593 651472 7553 082 5762 262 079
Efektívna daňová sadzba 2,130,24610,40310,23470,0000
Finančná páka 8,656,232,405,985,95
Finančné účty 0,00000,00001 01529 547-8 229
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 226 744588 331467 0913 074 8522 245 056
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,71010,58790,47880,68070,6667
Krátkodobé pohľadávky 3 893 0095 131 1106 594 38417 065 76017 799 436
Krátkodobé záväzky 2 925 0053 577 3773 684 97112 336 23112 260 569
Krytie dlhovej služby 0,59431,280,972016,7017,14
Nákladové úroky 52 64961 610108 80545 696127 700
Nákladové úroky v minulom roku 61 610108 80545 69665 761102 738
Náklady na predaný tovar 12 381 11818 437 30019 230 51633 216 00556 696 884
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 085 81411 786 06215 593 79225 650 09449 324 248
Neobežný majetok 25 37147 92073 09199 9107 548
Obežný majetok 4 068 0595 577 7077 106 95717 614 49618 318 110
Obrat aktív 3,373,372,732,073,30
Obrat neobežného majetku 546,78428,07286,98374,768 038
Obrat obežného majetku 3,413,682,952,133,31
Obrat zásob 956,20428,33137,59965,01714,24
Odpisy 45 09650 28057 79443 6742 287
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 54825 14028 89721 8372 287
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 54825 14028 89721 8370,0000
Osobné náklady 1 189 0331 462 6651 534 9211 665 1030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7165 4206 2307 83217 023
Ostatné záväzky z obchodného styku 213 602265 192437 810293 3780,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -100 413404 716237 0662 327 8651 406 770
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,30530,36290,05580,75320,4541
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21360,30210,11330,61500,2944
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79740,70350,87870,39320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,421,142,540,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,371,102,481 738
Pohľadávky z obchodného styku 2 527 4044 252 9385 558 48815 654 52015 683 268
Pohotová likvidita II. stupeň 1,201,291,741,331,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000961,95112,56-43,74375,80
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,0165-0,26221,52-0,0644
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80090,71670,53050,78530,7815
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,924,471,274,694,65
Pridaná hodnota 1 491 1242 079 2471 746 7654 234 7433 974 302
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,30540,36300,05580,75330,4542
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,357,358,644,626,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,357,358,644,626,35
Služby 1 070 6691 546 3821 478 1643 910 4207 224 065
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 118 8986 084 9287 696 81118 121 79918 391 028
Spotreba materiálu… 2 224 6355 104 8562 158 5603 655 491148 571
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 134,00176,00378,00431,00334,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 872 56720 513 31220 975 63837 441 85160 671 186
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 325,0050,00283,0054,000,0000
Tržby z predaja tovaru 10 389 21513 251 18618 010 64832 283 93759 794 315
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 483 0277 262 0762 964 7075 157 860876 871
Účtovný cash flow 0,0000-1 015-28 53269 329-8 229
Úročený dlh 134,00176,00378,00431,00334,00
Úrokové krytie 3,458,633,7666,3212,00
Vlastné imanie 476 434976 3793 211 4723 032 2003 092 457
Všetky záväzky 3 298 8894 361 1294 083 04214 231 62014 371 706
Výnosy budúcich období dlhodobé 260 021328 1490,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 74 04874 049377 587138 9414 315
Výsledok hospodárenia 185 039543 389415 0113 038 9562 259 792
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 185 039543 389415 0113 038 9562 259 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -145 509354 436179 2722 284 1911 404 483
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 354 436179 2722 284 1911 155 552566 031
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 128 955470 142300 3152 984 6732 142 304
Zásoby 9 50227 516113 33626 58069 058
Záväzky 3 298 8894 361 1294 083 04214 231 62014 371 706
Záväzky z obchodného styku 255 207487 890469 2713 995 8850,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 31 331222 69831 4613 702 5070,0000
Zisk pred zdanením 128 955470 142300 3152 984 6732 142 304
Zmena EBIT 0,34151,300,13502,182,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000032,00233,000,00000,0000
Účtovné závierky