IBI spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201420132011
Aktíva 222,00258,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1395-1,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,860,00000,00000,0000
Celkový dlh 480,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -222,00-258,000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 222,00258,000,00000,0000
Čistý cash flow -36,00258,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -36,00-235,000,00000,0000
Čistý zisk -516,00-235,000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -235,00-1 2240,00000,0000
Cudzie zdroje 258,00-258,000,00000,0000
Daň z príjmov 480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -235,00-1 2240,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -36,00-235,000,00000,0000
EBITDA 0,0000-181,000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-181,000,00000,0000
Efektívna daňová sadzba -13,330,00000,00000,0000
Finančná páka -0,86051,00000,00000,0000
Finančné účty 222,00258,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,16-1,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,161,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -36,00-235,000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,160,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 480,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000159,000,00000,0000
Obežný majetok 222,00258,000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 36,0054,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -516,00-235,000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,00-0,91090,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,1622-0,91090,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1622-0,91090,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1395-0,91090,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,17-1,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,160,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,860,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-159,000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA -2,32-0,91090,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,00-0,91090,00000,0000
Služby 0,0000159,000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 222,00258,000,00000,0000
Účtovný cash flow -36,00258,000,00000,0000
Vlastné imanie -258,00258,000,00000,0000
Všetky záväzky 480,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-181,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-181,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -516,00-235,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -235,00-1 2240,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -36,00-235,000,00000,0000
Záväzky 480,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -36,00-235,000,00000,0000