B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142012
Aktíva 24 06237 25265 682229 4910,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,000089 1750,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000089 1750,0000
Časové rozlíšenie aktív 575,00575,00584,001 0460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,27-1,23-1,34-2,130,0000
Celkové tržby 72 43339 48441 5310,00000,0000
Celkový dlh 112 891197 584258 342432 7130,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 990-8 398-7 60385 4260,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,98720,81880,71550,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 9908 3987 6033 7490,0000
Čistý cash flow 10 592795,006 6583 7490,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 72 46333 28831 37745 6840,0000
Čistý zisk 71 50332 32829 71539 4310,0000
Čistý zisk v minulom roku 32 32829 715-19 153-252 8900,0000
Cudzie zdroje 88 829160 332192 660203 2220,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 106,002 00736 16777 1970,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16 0273 1771 008152,420,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16 0273 161978,03147,570,0000
Doba obratu aktív 87 8264 6843 353256,370,0000
Doba obratu pohľadávok 16 4143 4292 854238,660,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000940,530,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 385 01323 68012 228343,720,0000
EBIT v minulom roku 33 28831 377-14 546-246 7070,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 72 46333 28831 37745 6840,0000
EBITDA 72 76733 22314 02255 6250,0000
EBITDA marža 1,000,84140,33760,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 72 76733 22314 02255 6250,0000
Finančná páka -0,2709-0,2323-0,3409-1,130,0000
Finančné účty 18 9908 3987 6033 7490,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,694,302,930,88550,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,69-4,30-2,93-0,88550,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 72 46233 79055 79453 2580,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,385,063,651,340,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 39125 26519 739136 4410,0000
Krátkodobé záväzky 105 483188 335239 497307 6880,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000019,978,900,0000
Materiál 0,00001 0071 5383 1000,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000702,006 2530,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000702,003 6476 1830,0000
Náklady na predaný tovar 2 2115 91213 247119 4070,0000
Neobežný majetok 0,00000,000051,007 9580,0000
Obežný majetok 23 48736 67765 047220 4870,0000
Obrat aktív 0,00420,07790,10881,420,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000140,1841,060,0000
Obrat obežného majetku 0,00430,07920,10991,480,0000
Odpisy 0,0000102,00954,005 6210,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000051,00477,005 6210,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000051,00477,000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00002 4910,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 305,00233,00294,002 3670,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 26 127108 903126 6050,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 50332 43030 66945 0520,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,8050-0,2016-0,1542-0,34570,0000
Podiel EBIT k aktívam 3,010,89360,47770,19910,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 3,010,89360,47770,19910,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,8900-0,2203-0,1805-0,58420,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78920,22540,11580,01630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00001,740,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,0000-2,450,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-29,50-1,7736,880,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 105,920,27390,93130,01150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 4 39125 14219 156132 0990,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,39201,6828,9454,210,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00009,480,59960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,695,303,931,890,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,27-1,23-1,34-2,130,0000
Pridaná hodnota -2 111-3 009-6 098207 3270,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,954,336,610,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 2,970,86780,45240,17180,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,8050-0,2016-0,1542-0,19400,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,555,9518,427,780,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,555,9518,427,780,0000
Služby 2 2113 7768 05790 7160,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 06237 25265 682229 4910,0000
Spotreba materiálu… 0,00002 1365 19028 6910,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000089 1750,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100,003 30328 182326 7340,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000400,0021 0330,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100,002 9037 149326 7340,0000
Účtovný cash flow 10 592795,006 6583 7490,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,000089 1750,0000
Úrokové krytie 0,00000,000044,707,310,0000
Vlastné imanie -88 829-160 332-192 660-203 2220,0000
Všetky záväzky 112 891197 584258 342432 7130,0000
Výsledok hospodárenia 72 76733 52131 67148 0520,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 72 76733 52131 67148 0520,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 71 50332 32829 71539 4310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 32829 715-19 153-252 8900,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 72 46333 28830 67539 4310,0000
Zásoby 0,00001 0071 5383 1000,0000
Záväzky 112 891197 584258 342432 7130,0000
Záväzky z obchodného styku 26 127108 903126 6050,00000,0000
Zisk pred zdanením 72 46333 28830 67539 4310,0000
Zmena EBIT 2,181,06-2,16-0,18520,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00002 4301 9520,0000