VONEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 72 14581 79494 175107 29759 112
Bankové úvery 0,00000,00001 7564 4320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,82390,74600,57710,45070,1852
Bežné bankové úvery 0,00000,00001 7564 4320,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 2181 2311 2341 231
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27800,25410,25230,24530,6457
Celkové tržby 12 61514 95518 18422 6220,0000
Celkový dlh 15 69316 32718 72520 88922 711
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 060-12 251-8 750-4 604-2 945
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,6182-0,6667-0,6025-0,54100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 06012 25110 5069 0362 945
Čistý cash flow -191,001 7451 470-2 6392 945
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 798-8 935-9 622-10 5942 592
Čistý zisk -7 798-9 970-10 956-12 2392 585
Čistý zisk v minulom roku -9 970-10 955-12 2392 2432 757
Cudzie zdroje -56 452-64 249-74 219-85 174-35 170
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,001 3150,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 2222 2092 2472 2480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,1513,0815,588,6528,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,1513,0815,588,6528,35
Doba obratu aktív 2 1731 9961 8901 7311 261
Doba obratu pohľadávok 83,0966,9960,6844,9228,35
Doba splácania záväzkov 0,0000581 1530,00000,0000757,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 460,56388,55332,46251,24466,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 6500,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -8 935-9 621-10 5943 8112 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 798-8 935-9 622-10 5942 592
EBITDA 11 98519 30821 05422 0936 315
EBITDA marža 0,95011,291,160,97660,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 98519 30821 05422 0936 315
Finančná páka 1,281,271,271,261,68
Finančné účty 12 06012 25110 5069 0362 945
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7825-0,7855-0,7881-0,7938-0,5950
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,78250,78550,78810,79380,5950
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 14618 76820 16121 1005 760
Krátkodobé pohľadávky 536,00536,00776,00536,001 329
Krátkodobé záväzky 15 28815 92216 56415 57021 843
Krytie dlhovej služby 0,000014,9313,1211,515,10
Nákladové úroky 0,000075,00374,00685,007,00
Nákladové úroky v minulom roku 75,00374,00685,00253,000,0000
Náklady na predaný tovar 9 9549 35211 79216 08410 526
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000010,000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 57 32766 79880 64695 47754 838
Obežný majetok 14 81814 99613 52911 8204 274
Obrat obežného majetku 0,81770,99741,341,914,00
Odpisy 18 94427 69429 69431 6943 168
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 47213 84714 84715 8473 168
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 47213 84714 84715 8470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 839,00540,001 000,00993,00555,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000107,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 658,00100,001 267157,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 14617 72418 73819 4555 753
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000560,500,00000,00000,6253
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,11410,20240,21530,20622,08
Pohľadávky z obchodného styku 536,00536,00776,00536,001 329
Pohotová likvidita II. stupeň 0,82390,74600,57710,45070,1852
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 295,56-36,82-50,4932,28-11,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000023,273,93-3,85420,71
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27800,25410,25230,24530,6457
Pridaná hodnota 2 1625 6056 3936 5366 582
Primárna platobná neschopnosť 1,230,18661,630,29290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78890,71480,53740,42550,1276
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,310,84560,88940,94553,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,310,84560,88940,94553,60
Služby 8 0097 4408 9719 2987 827
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 72 14581 79494 175107 29759 112
Spotreba materiálu… 1 9451 9022 8216 7862 699
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00001 7564 4320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 11614 95718 18522 62017 108
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 11614 95718 18522 62017 108
Účtovný cash flow -191,001 7451 470-2 6392 945
Úročený dlh 0,00000,00001 7564 4320,0000
Úrokové krytie 0,0000-119,13-25,73-15,47370,29
Vlastné imanie 56 45264 24974 21985 17435 170
Všetky záväzky 15 69316 32718 72520 88922 711
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00001 2181 2311 2341 231
Výsledok hospodárenia -6 959-8 386-8 640-9 6013 147
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 959-8 386-8 640-9 6013 147
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 798-9 970-10 956-12 2392 585
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -9 970-10 955-12 2392 2432 757
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 798-9 010-9 996-11 2792 585
Záväzky 15 69316 32718 72520 88922 711
Záväzky z obchodného styku 658,00100,001 267157,000,0000
Zisk pred zdanením -7 798-9 010-9 996-11 2792 585
Zmena EBIT 0,87270,92870,9083-2,780,9402