Prvá novinová spoločnosť, a.s. skrátený názov PNS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2018201720162015
Aktíva 1 143 7361 154 6001 165 1841 196 710
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,05-1,05-1,05
Celkové tržby 448,00446,00303,000,0000
Celkový dlh 25 162 27325 158 94025 154 83125 156 447
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -687 016-697 880-708 651-740 177
Čistá marža, Zisková marža, ROS -31,69-32,94-46,100,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 687 016697 880708 651740 177
Čistý cash flow 687 016697 880708 651740 177
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 196-14 693-13 969-15 752
Čistý zisk -14 196-14 693-13 969-15 754
Čistý zisk v minulom roku -14 693-13 969-15 941-15 829
Cudzie zdroje 24 018 53724 004 34023 989 64723 959 737
Daň z príjmov 0,00000,00000,00002,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00001,00004,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00000,00002,00
EBIT v minulom roku -14 693-13 969-15 940-15 825
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 196-14 693-13 969-15 752
EBITDA -14 182-14 672-13 817-15 618
EBITDA marža -31,66-32,90-45,600,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 182-14 672-13 817-15 618
Finančné účty 687 016697 880708 651740 177
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 21,0020,7920,5920,02
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -21,00-20,79-20,59-20,02
Hrubá marža -0,5156-0,2691-0,81190,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 196-14 693-13 969-15 763
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 22,0021,7921,5921,02
Krátkodobé pohľadávky 456 720456 720456 533456 533
Krátkodobé záväzky 25 162 27325 158 39825 154 30025 155 835
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 399 27120 399 27020 399 27120 402 888
Náklady na predaný tovar 231,00120,00246,00108,00
Obežný majetok 1 143 7361 154 6001 165 1841 196 710
Osobné náklady 14 39914 99813 81415 470
Ostatné náklady na finančnú činnosť 14,0021,00152,00145,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 196-14 693-13 969-15 754
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60070,60440,60820,6185
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -62,33-124,98-56,15-143,24
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1 5341 5652 3390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 456 533456 533456 533456 533
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 34,9634,4033,8532,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 22,0021,7921,5921,02
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,05-1,05-1,05
Pridaná hodnota -231,00-120,00-246,00-108,00
Primárna platobná neschopnosť 44,6844,6844,6844,69
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 774-1 715-1 821-1 611
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 774-1 715-1 821-1 611
Služby 228,0046,00242,0066,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 143 7361 154 6001 165 1841 196 710
Spotreba materiálu… 3,0074,004,0042,00
Účtovný cash flow 687 016697 880708 651740 177
Vlastné imanie -24 018 537-24 004 340-23 989 647-23 959 737
Všetky záväzky 25 162 27325 158 94025 154 83125 156 447
Výsledok hospodárenia -14 182-14 672-13 817-15 618
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 182-14 672-13 817-15 618
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 196-14 693-13 969-15 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 693-13 969-15 941-15 829
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 196-14 693-13 969-15 752
Záväzky 25 162 27325 158 94025 154 83125 156 447
Záväzky z obchodného styku 20 399 27120 399 27020 399 27120 402 888
Zisk pred zdanením -14 196-14 693-13 969-15 752
Zmena EBIT 0,96621,050,87630,9954