BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 0,000042 936 15448 999 87232 941 62835 717 202
Aktivácia 0,000023 20062 84590 227100 137
Bankové úvery 0,00005 806 4575 374 7838 158 1699 512 091
Bežná likvidita III. stupeň 0,00000,41593,140,92820,7737
Bežné bankové úvery 0,00005 580 4573 774 7835 463 4438 443 097
Časové rozlíšenie aktív 0,000018 60634 31147 97856 731
Časové rozlíšenie pasív 0,000085 532145 975211 516277 263
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00001,590,35761,671,60
Celkové tržby 0,000022 529 61629 847 11926 254 38022 178 167
Celkový dlh 0,000026 334 57612 867 31120 473 12621 828 677
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,00005 631 1935 109 2727 797 9549 007 907
Čistá hodnota zákazky 0,00001 45214 9800,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,05310,7954-0,0513-0,0192
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,0000175 264265 511360 215504 184
Čistý cash flow 0,0000-90 247-94 704-143 969-515 327
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-1 036 18324 262 517-1 212 005-320 668
Čistý zisk 0,0000-1 197 11823 741 411-1 345 873-424 910
Čistý zisk v minulom roku 0,000023 741 411-1 345 873-424 910-1 361 471
Cudzie zdroje 0,0000-16 516 046-35 986 586-12 256 986-13 611 262
Daň z príjmov 0,0000-36 618313 384-93 974-96 216
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000313 384-93 974-96 216-148 206
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000-36 618313 384-93 974-96 216
Dlhodobé bankové úvery 0,0000226 0001 600 0002 694 7261 068 994
Dlhodobé pohľadávky 0,0000144 701274 7202 960 0262 424 789
Dlhodobý dlh 0,0000226 0001 600 0002 694 7261 068 994
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000085,97430,56120,84125,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000083,8063,85106,17100,15
Doba obratu aktív 0,0000714,17768,54477,22647,61
Doba obratu pohľadávok 0,000088,38434,87163,72169,04
Doba obratu zásob 0,0000841 340173 6844 7751 668
Doba splácania záväzkov 0,00003 205 297216 0938 8352 344
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000325,88103,58130,11208,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000819 29597 5555 6031 624
EBIT v minulom roku 0,000024 262 517-1 212 005-320 668-1 290 795
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-1 036 18324 262 517-1 212 005-320 668
EBITDA 0,0000730 4603 584 631544 8161 198 260
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000730 4603 584 631544 8161 198 260
Finančná páka 0,00002,601,362,692,62
Finančné účty 0,0000175 264265 511360 215504 184
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,3847-0,7344-0,3721-0,3811
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,38470,73440,37210,3811
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000773 8623 612 361494 4691 462 116
Krátkodobé pohľadávky 0,00005 168 53027 451 4348 340 9606 898 016
Krátkodobé záväzky 0,000019 591 8306 604 1548 981 03011 476 843
Krytie dlhovej služby 0,00002,5810,131,242,51
Materiál 0,00002 125 3401 554 5321 597 4972 226 273
Nákladové úroky 0,0000197 553207 722227 842200 458
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000207 722227 842200 458218 882
Náklady na predaný tovar 0,000016 816 41515 466 04620 694 99515 121 351
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 23111 155371 0231 787 364
Neobežný majetok 0,000032 286 50515 665 83016 378 50617 666 052
Obežný majetok 0,000010 631 04333 299 73116 515 14417 994 419
Obrat aktív 0,00000,51110,47490,76480,5636
Obrat neobežného majetku 0,00000,67971,491,541,14
Obrat obežného majetku 0,00002,060,69881,531,12
Odpisy 0,00001 489 1581 677 7061 790 5081 663 254
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000744 579838 853895 254819 127
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000744 579838 853895 254844 127
Osobné náklady 0,00004 688 5704 830 0074 570 2564 490 273
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000098 13579 001116 62276 003
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000081 24317 05127 6757 163
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00003 922 4442 871 8772 574 4082 288 193
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000292 04025 419 117444 6351 238 344
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0000-0,05360,5740-0,0659-0,0184
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0000-0,04460,5743-0,0510-0,0134
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,91810,62681,030,8862
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002 289690,7711,962,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00001,091,600,97101,13
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,82671,180,69770,8234
Pohľadávky z obchodného styku 0,00005 038 1454 071 1587 328 9705 523 528
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00000,21232,640,59700,3693
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000183,01379,9985,1426,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-0,4568-0,4559-0,6319-2,57
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,61330,26260,62150,6112
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00001,590,35761,671,60
Pridaná hodnota 0,00005 106 9277 705 5184 437 7585 066 697
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,99400,73230,77711,44
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0000-0,07250,6597-0,1098-0,0312
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,000036,053,5937,5818,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,000036,053,5937,5818,22
Služby 0,00003 195 7022 282 2822 830 8602 188 869
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000042 936 15448 999 87232 941 62835 717 202
Spotreba materiálu… 0,000012 958 86513 704 95817 789 67312 862 225
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00005 806 4575 374 7838 158 1699 512 091
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 0,000023 2000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000021 990 74923 316 19625 214 33720 296 854
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000016 5970,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000030 14744 84019 300166 348
Tržby z predaja tovaru 0,00002 92012 150440 3271 953 881
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000021 941 08523 259 20624 754 71018 176 625
Účtovný cash flow 0,0000-90 247-94 704-143 969-515 327
Úročený dlh 0,00005 806 4575 374 7838 158 1699 512 091
Úrokové krytie 0,0000-5,25116,80-5,32-1,60
Vlastné imanie 0,000016 516 04635 986 58612 256 98613 611 262
Všetky záväzky 0,000026 334 57612 867 31120 473 12621 828 677
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000019 48482 730145 977211 517
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000066 04863 24565 53965 746
Výsledok hospodárenia 0,0000-755 9521 893 465-1 244 528-312 190
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-755 9521 893 465-1 244 528-312 190
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-1 197 11823 741 411-1 345 873-424 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000023 741 411-1 345 873-424 910-1 361 471
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-1 233 73624 054 795-1 439 847-521 126
Zásoby 0,00005 142 5485 308 0664 853 9438 167 430
Záväzky 0,000026 334 57612 867 31120 473 12621 828 677
Záväzky z obchodného styku 0,00005 007 8022 981 4485 695 2517 950 691
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 083 90694 5913 120 8435 662 498
Zisk pred zdanením 0,0000-1 233 73624 054 795-1 439 847-521 126
Zmena EBIT 0,0000-0,0427-20,023,780,2484
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-682 817469 504206 3341 616 970
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-682 817469 504206 3341 616 970
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000027 40158 30018 13613 544
Účtovné závierky