VIVANT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 3246 1347 1118 12510 753
Bežná likvidita III. stupeň 0,00007,208,109,257,23
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,15-1,15-1,157,19
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,01-1,01-1,02-1,02-1,02
Celkový dlh 469 416470 268470 294470 293470 903
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 952-6 134-7 111-8 125-10 697
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 9526 1347 1118 12510 697
Čistý cash flow -2 182-977,00-1 014-1 00910 697
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -959,00-471,00-534,00-927,00-197 273
Čistý zisk -959,00-951,00-1 014-1 407-197 273
Čistý zisk v minulom roku -951,00-1 014-1 407-611,00610,00
Cudzie zdroje 465 092464 134463 183462 168460 150
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00007,97
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00001 530
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00007,97
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000177,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000211,66
EBIT v minulom roku -471,00-534,00-927,00-131,00610,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -959,00-471,00-534,00-927,00-197 273
EBITDA -875,00-379,00-402,00-796,00-487,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -875,00-379,00-402,00-796,00-487,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,02-0,8989-0,51780,0000
Finančné účty 3 9526 1347 1118 12510 697
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 107,5675,6765,1456,8842,79
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -107,56-75,67-65,14-56,88-42,79
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -959,00-471,00-534,00-928,00-607,00
Krátkodobé pohľadávky 372,000,00000,00000,000056,00
Krátkodobé záväzky 0,0000852,00878,00878,001 488
Náklady na predaný tovar 809,00379,00402,00796,003 054
Obežný majetok 4 3246 1347 1118 12510 753
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0092,00132,00132,00120,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000372,00398,00398,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -959,00-951,00-1 014-1 407-197 273
Podiel EBIT k aktívam -0,2218-0,0768-0,0751-0,1141-18,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2218-0,0768-0,0751-0,1141-18,35
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2218-0,0892-0,0857-0,1279-21,29
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91401,00001,00001,00000,9948
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00004,17
Pohľadávky z obchodného styku 372,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00007,208,109,257,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -213,15-475,06-456,79-458,0543,02
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 108,5676,6766,1457,8843,79
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,01-1,01-1,02-1,02-1,02
Pridaná hodnota -809,00-379,00-402,00-796,00-488,00
Rentabilita aktív, ROA -0,2218-0,1550-0,1426-0,1732-18,35
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00007,208,109,257,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -536,48-1 241-1 170-590,82-966,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -536,48-1 241-1 170-590,82-966,95
Služby 809,00379,00402,00796,003 054
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 3246 1347 1118 12510 753
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00003 566
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 000,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,00002 566
Účtovný cash flow -2 182-977,00-1 014-1 00910 697
Vlastné imanie -465 092-464 134-463 183-462 168-460 150
Všetky záväzky 469 416470 268470 294470 293470 903
Výsledok hospodárenia -875,00-379,00-402,00-796,00-487,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -875,00-379,00-402,00-796,00-487,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -959,00-951,00-1 014-1 407-197 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -951,00-1 014-1 407-611,00610,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -959,00-471,00-534,00-927,00-198 770
Záväzky 469 416470 268470 294470 293470 903
Záväzky z obchodného styku 0,0000372,00398,00398,000,0000
Zisk pred zdanením -959,00-471,00-534,00-927,00-198 770
Zmena EBIT 2,040,88200,57617,08-323,40