VPÚ DECO Bratislava, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 20 60462 301151 243275 850163 402
Bežná likvidita III. stupeň 2,524,693,372,451,89
Časové rozlíšenie aktív 0,0000566,006 5064 246821,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,140,57000,8877-0,4438-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,31-2,01-2,250,68360,8147
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,570,44390,50050,77641,50
Celkové tržby 39 50963 622598 8991 119 3820,0000
Celkový dlh 14 83919 15250 449120 56797 969
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 276-23 364-47 958-137 433-68 249
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,9462-0,9061-0,09100,01420,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 27623 36447 958137 43368 249
Čistý cash flow -18 088-24 594-89 47568 91468 249
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 384-56 685-51 13819 69237 817
Čistý zisk -37 384-57 645-54 48915 84237 817
Čistý zisk v minulom roku -57 645-54 48915 84273 9875 838
Cudzie zdroje -5 765-43 149-100 794-155 283-65 433
Daň z príjmov 0,0000960,002 8812 8830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 8812 88310 5730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 8812 8830,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00003 9496 3263 750
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 179,69193,2248,1033,1754,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,93153,5045,7130,6154,44
Doba obratu aktív 255,97359,6895,3689,98107,05
Doba obratu pohľadávok 179,69193,2250,5935,2356,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000088,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 97,4670,6925,0332,8954,88
EBIT v minulom roku -56 685-51 13819 69285 4595 838
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 384-56 685-51 13819 69237 817
EBITDA -40 463-39 728-33 84436 64140 921
EBITDA marža -1,02-0,6244-0,05650,03270,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -40 463-39 728-33 84436 64140 921
Finančná páka 3,571,441,501,782,50
Finančné účty 5 27623 36447 958137 43368 249
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2798-0,6926-0,6664-0,5629-0,4004
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,27980,69260,66640,56290,4004
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -22 617-39 070-33 92737 24340 797
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38080,19650,26250,36550,5127
Krátkodobé pohľadávky 14 46433 46976 285101 68283 101
Krátkodobé záväzky 7 84512 24539 694100 81783 771
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-72,0137,890,0000
Materiál 0,00000,00003 0344 0465 947
Nákladové úroky 0,00000,0000470,00967,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000470,00967,00899,000,0000
Náklady na predaný tovar 43 16364 617469 956900 228343 996
Neobežný majetok 864,004 90213 51122 1171 534
Obežný majetok 19 74056 833131 226249 487161 047
Obrat aktív 1,431,013,834,063,41
Obrat neobežného majetku 34,0012,9042,8550,59363,20
Obrat obežného majetku 1,491,114,414,493,46
Odpisy 3 50817 21617 21217 2123 162
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 7548 6088 6068 6063 162
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 7548 6088 6068 6060,0000
Osobné náklady 25 72240 335166 147186 3950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 104,00140,0083,0098,00124,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9508 49510 67473 2460,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -33 876-40 429-37 27733 05440 979
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -6,48-1,34-0,54060,10200,5780
Podiel EBIT k aktívam -1,81-0,9099-0,33810,07140,2314
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,81-0,9099-0,33810,07140,2314
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,93-1,13-0,45840,11250,4749
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,87-28,931,530,85210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,6196
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,5358-0,03460,65571,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4715-0,02420,59421,0767,41
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,6157-0,3890-0,15460,06160,1225
Pohľadávky z obchodného styku 5 95126 58972 49593 84283 101
Pohotová likvidita II. stupeň 2,524,693,292,411,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,31871,751,13-2,25-0,9587
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-190,3771,270,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72020,30740,33360,43710,5996
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,570,44390,50050,77641,50
Pridaná hodnota -13 783-1 394108 943218 745213 147
Primárna platobná neschopnosť 0,32770,31950,14720,78050,0000
Rentabilita aktív, ROA -1,81-0,9253-0,36030,05740,2314
Rentabilita vlastného imania, ROE -6,48-1,34-0,54060,10200,5780
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67251,911,211,360,8147
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,3667-0,4821-1,493,292,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,3667-0,4821-1,493,292,39
Služby 42 03258 41068 27174 30664 328
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 60462 301151 243275 850163 402
Spotreba materiálu… 1 1316 207401 685825 922279 668
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 35563 622578 8991 119 323557 143
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 975399,000,0000350,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 38063 223578 8991 118 973557 143
Účtovný cash flow -18 088-24 594-89 47568 91468 249
Úrokové krytie 0,00000,0000-108,8020,360,0000
Vlastné imanie 5 76543 149100 794155 28365 433
Všetky záväzky 14 83919 15250 449120 56797 969
Výsledok hospodárenia -37 280-56 545-51 05619 77937 759
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -37 280-56 545-51 05619 77937 759
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -37 384-57 645-54 48915 84237 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -57 645-54 48915 84273 9875 838
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -37 384-56 685-51 60818 72537 639
Zásoby 0,00000,00003 0344 0465 947
Záväzky 14 83919 15250 449120 56797 969
Záväzky z obchodného styku 1 9508 49510 67473 2460,0000
Zisk pred zdanením -37 384-56 685-51 60818 72537 639
Zmena EBIT 0,65951,11-2,600,23046,48
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 2840,00000,00000,00000,0000