WOODCOTE FRANCHISE PARTNER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152012
Aktíva 735 426711 1191 243 96311 495 6320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 92,1872,822,192,220,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000106 3700,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00004 0000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,54-0,2672-0,0597-0,15420,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,01180,01650,85540,78310,0000
Celkové tržby 94 22012 91828 18323 706 8840,0000
Celkový dlh 8 60911 537573 5135 047 0320,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 370-34 025-36 684-294 3600,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,28910,98851,100,00590,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 37034 02536 684294 3600,0000
Čistý cash flow -20 655-2 659-34 264-717 3360,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 15725 79677 633248 9480,0000
Čistý zisk 27 23512 77031 136140 6100,0000
Čistý zisk v minulom roku 12 77031 136441 190254 9170,0000
Cudzie zdroje -726 817-699 582-670 450-6 444 6000,0000
Daň z príjmov 8 92213 02646 49798 5650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 02646 497167 653115 0470,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 92213 02646 49798 5650,0000
Dlhodobé pohľadávky -14 459-13 438-10 071104 4320,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 78 674810 4312 105 842101,500,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3 86220 92230 83874,670,0000
Doba obratu aktív 78 557834 5932 151 879177,900,0000
Doba obratu pohľadávok 77 129794 6602 088 421103,110,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000064,480,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000-83 29388,530,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 868,9711 678992 81071,990,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000-1 51081,690,0000
EBIT v minulom roku 25 79677 633609 209378 9280,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 15725 79677 633248 9480,0000
EBITDA 32 77713 36664 473762 8300,0000
EBITDA marža 0,34791,032,290,03220,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 32 77713 36664 473762 8300,0000
Efektívna daňová sadzba 0,24680,50500,59890,41210,0000
Finančná páka 1,011,021,861,780,0000
Finančné účty 13 37034 02536 684294 3600,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9883-0,9838-0,5390-0,56060,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98830,98380,53900,56060,0000
Hrubá marža -0,1081-1,15-0,42740,10080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 60513 00661 405823 2870,0000
Krátkodobé pohľadávky 736 515690 5321 217 3506 558 5790,0000
Krátkodobé záväzky 8 1359 950573 9264 651 5290,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000055,390,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00009 7730,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000366,008 9640,0000
Náklady na predaný tovar 13 60315 11912 25621 182 6530,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000-2 51519 177 2510,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 044 3100,0000
Obežný majetok 735 426711 1191 243 96310 344 9520,0000
Obrat aktív 0,00460,00040,00022,050,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000022,580,0000
Obrat obežného majetku 0,00460,00040,00022,280,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,00005,660,0000
Odpisy 0,00000,00000,0000525 4500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000262 7250,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000262 7250,0000
Osobné náklady 12 8630,000021 7971 863 5670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 172360,003 06829 0490,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000062,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 49610 60810 4054 292 0740,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 23512 77031 136666 0600,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,260,0000-1,810,77990,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,2192-0,2058-1,22-0,03030,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00004,790,12460,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,79190,0000-0,55261,280,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,79190,0000-0,55261,000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -6,04-8,55-162,39-0,03040,0000
Pohľadávky z obchodného styku 36 15717 82717 8274 825 2440,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 92,1872,822,191,490,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 35,19263,1019,578,980,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-73,400,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,01180,01650,85540,78310,0000
Pridaná hodnota -10 186-14 808-12 0452 389 5730,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,09670,59510,58370,88950,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,643,420,06390,06320,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,26270,86328,906,620,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,26270,86328,906,620,0000
Služby 12 90815 11914 7711 787 5540,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 735 426711 1191 243 96311 495 6320,0000
Spotreba materiálu… 695,000,00000,0000217 8480,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 417311,00211,0023 630 1080,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000044 7220,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000-310,0023 229 0270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 417311,00521,00356 3590,0000
Účtovný cash flow -20 655-2 659-34 264-717 3360,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,000025,470,0000
Vlastné imanie 726 817699 582670 4506 444 6000,0000
Všetky záväzky 8 60911 537573 5135 047 0320,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00004 0000,0000
Výsledok hospodárenia 32 77713 36664 473245 8570,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 77713 36664 473245 8570,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 27 23512 77031 136140 6100,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 77031 136441 190254 9170,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 36 15725 79677 633239 1750,0000
Zásoby 0,00000,00000,00003 387 5810,0000
Záväzky 8 60911 537573 5135 047 0320,0000
Záväzky z obchodného styku 3 49610 60810 4054 292 0740,0000
Zisk pred zdanením 36 15725 79677 633239 1750,0000
Zmena EBIT 1,400,33230,12740,65700,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000036 2450,0000