ZEIS SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 548 820791 8331 006 0111 038 5642 385 424
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000550 771
Bežná likvidita III. stupeň 7,5615,8622,8425,981,62
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000550 771
Časové rozlíšenie aktív 1 5810,00001 4200,00001 495
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -8,96-1,90-0,82132,380,0787
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,01220,02590,02520,02080,8522
Celkové tržby 12 412977,00432,00143 5180,0000
Celkový dlh 6 60319 98624 71221 1621 097 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 914-35 152-64 885-81 074516 215
Čistá marža, Zisková marža, ROS -18,50-31,37-83,57-0,28280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 91435 15264 88581 07434 556
Čistý cash flow -20 238-29 733-16 18943 17334 556
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -229 629-29 691-35 142-86 235-86 593
Čistý zisk -229 629-30 651-36 103-40 583-106 791
Čistý zisk v minulom roku -30 651-36 103-40 583-229 929-46 580
Cudzie zdroje -542 217-771 847-981 299-1 017 402-1 287 913
Daň z príjmov 0,0000960,00961,00-46 4110,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00961,00-46 411961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00961,00-46 4110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000569 035149,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000559 612147,89
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00001 516 303239,17
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000569 035149,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000057,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,000026 45844,02
EBIT v minulom roku -29 691-35 142-86 235-210 024-32 919
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -229 629-29 691-35 142-86 235-86 593
EBITDA -205 629-5 619-11 075-22 722169 273
EBITDA marža -16,57-5,75-25,64-0,15830,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -205 629-5 619-11 075-22 722169 273
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,0323-0,02730,53350,0000
Finančná páka 1,011,031,031,021,85
Finančné účty 14 91435 15264 88581 07434 556
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9880-0,9748-0,9754-0,9796-0,5399
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98800,97480,97540,97960,5399
Hrubá marža -1,03-12,92-42,99-0,38340,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -205 629-5 691-11 146263 542163 852
Krátkodobé pohľadávky 585,00212 941383 966389 7501 495 256
Krátkodobé záväzky 2 25815 64219 71218 122439 015
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-29,948,38
Materiál 0,00000,00000,00000,000069 558
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000759,0020 198
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000759,0018 94413 661
Náklady na predaný tovar 12 83012 62418 57055 2703 255 223
Neobežný majetok 531 740543 740555 740567 740784 559
Obežný majetok 15 499248 093448 851470 8241 599 370
Obrat aktív 0,00000,00000,00000,00021,53
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00044,64
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00000,00052,28
Odpisy 24 00024 00024 00089 22669 315
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 00012 00012 00044 61369 315
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 00012 00012 00044 6130,0000
Osobné náklady 0,00000,0000-544,006 2370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000072,0071,00272,005 463
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,000042,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 25814 68216 14117 1030,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -205 629-6 651-12 10348 643-37 476
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,63-30,43-37,470,30080,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,000034,14-8,820,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,5346-0,5260-0,7917-0,57635,56
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,0000172,690,0095
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000212 217382 809383 2961 475 023
Pohotová likvidita II. stupeň 7,5615,8622,8425,981,55
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,7925,9660,62-23,57-37,27
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000056,881,71
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,01220,02590,02520,02080,8522
Pridaná hodnota -12 830-12 624-18 570-55 020385 204
Rýchla likvidita I. stupeň 6,602,253,294,470,0349
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0321-3,56-2,23-0,93136,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0321-3,56-2,23-0,93136,48
Služby 12 50812 25315 42148 670301 733
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 548 820791 8331 006 0111 038 5642 385 424
Spotreba materiálu… 322,00371,003 1496 6002 469 455
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000550 771
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,0000143 5183 640 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000143 2680,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,0000250,003 640 427
Účtovný cash flow -20 238-29 733-16 18943 17334 556
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000550 771
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-113,62-4,29
Vlastné imanie 542 217771 847981 2991 017 4021 287 913
Všetky záväzky 6 60319 98624 71221 1621 097 511
Výsledok hospodárenia -229 629-29 619-35 075-85 969-85 934
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -229 629-29 619-35 075-85 969-85 934
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -229 629-30 651-36 103-40 583-106 791
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -30 651-36 103-40 583-229 929-46 580
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -229 629-29 691-35 142-86 994-111 578
Zásoby 0,00000,00000,00000,000069 558
Záväzky 6 60319 98624 71221 1621 097 511
Záväzky z obchodného styku 2 25814 68216 14117 1030,0000
Zisk pred zdanením -229 629-29 691-35 142-86 994-111 578
Zmena EBIT 7,730,84490,40750,41062,63
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-484 035
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-484 035
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,0000117 289185 892
Účtovné závierky