Enviro Lieskovec, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 173 4175 629 00414 576 68611 552 61412 090 012
Bankové úvery 0,00000,00002 819 0175 493 7201 742 634
Bežná likvidita III. stupeň 0,36800,17411,190,01100,1012
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,00001 742 634
Časové rozlíšenie aktív 48 6095 4686 4979 70813 360
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00009 1462 036 1602 566 517
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1414-0,14360,0054-0,0795-1,71
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,311,255,48-5,03400,11
Celkové tržby 3 2082 490 23711 531 551708 9280,0000
Celkový dlh 2 936 0493 126 49712 320 53511 875 2839 499 752
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 909 070-107 3393 626 1265 906 3361 782 755
Čistá marža, Zisková marža, ROS -78,500,10260,3991-1,760,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 43 930360 339891,0013 08440 520
Čistý cash flow -316 409359 448-12 193-187 44540 520
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -179 449549 2333 966 788-745 146-1 639 811
Čistý zisk -251 833255 5014 601 987-1 249 375-1 916 257
Čistý zisk v minulom roku 255 5014 601 987-1 249 375-1 508 196-3 134 596
Cudzie zdroje -2 237 368-2 502 507-2 247 0052 358 829-23 743
Daň z príjmov 0,0000135 420-899 224180 6880,0000
Daň z príjmov v minulom roku 135 420-899 224180 688213 9970,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000135 420-899 224180 6880,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00002 819 0175 493 7200,0000
Dlhodobé pohľadávky 730 0001 635 0000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00002 819 0175 493 7200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 865 80053,91353 92936,72175,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20 85651,594 6040,0000141,76
Doba obratu aktív 4 539 1761 708535 63823 9535 393
Doba obratu pohľadávok 1 506 305550,06353 92936,72175,29
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000023 369
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000409,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 737 346870,84267 0836 244280,23
EBIT v minulom roku 549 2333 966 788-745 146-985 891-2 816 772
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -179 449549 2333 966 788-745 146-1 639 811
EBITDA -52 378881 5463 349 5981 066 542-258 301
EBITDA marža -16,330,35400,29051,500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -52 378881 5463 349 5981 066 542-258 301
Finančná páka 2,312,256,49-4,90509,20
Finančné účty 43 930360 339891,0013 08440 520
Hrubá marža -14,680,3378-0,0255-0,24410,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -48 2541 130 8333 410 3871 963 246-270 373
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38270,50980,49860,26070,0520
Krátkodobé finančné výpomoci 953 000253 000808 000425 70080 641
Krátkodobé pohľadávky 986 775177 6649 631 72517 710392 944
Krátkodobé záväzky 1 980 0992 869 7617 268 3173 011 389628 175
Krytie dlhovej služby -0,72365,5712,690,4580-0,0911
Materiál 0,000045,009 8241 62943 711
Nákladové úroky 72 384158 312264 025323 541276 446
Nákladové úroky v minulom roku 158 312264 025323 541308 308317 824
Náklady na predaný tovar 47 524361 527303 690349 089650 238
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000953,00
Neobežný majetok 3 364 1033 450 4884 921 51311 492 33411 582 172
Obežný majetok 1 760 7052 173 0489 648 67650 572494 480
Obrat obežného majetku 0,00020,55350,00103,481,65
Odpisy 195 414210 766-607 5302 707 3261 218 326
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 97 707105 383-1 339 4851 353 6631 218 326
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 707105 383731 9551 353 6630,0000
Osobné náklady 89 78891 144116 380470 3840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 310,00397,00357,001 16512 072
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000893 7210,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 964 7172 852 2714 998 0302 696 1620,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -56 419466 2673 994 4571 457 951-697 931
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,07890,09270,7834-0,3509-1,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05620,19910,5435-0,1145-0,1843
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -1,910,1083-0,3962-2,720,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -98,630,1443-0,0011-0,26440,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,52479,23-2,52-0,36790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,16522,790,5981-0,05450,1379
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -760,600,2988-1,23-1,060,0495
Pohľadávky z obchodného styku 23 770169 996125 3030,0000317 782
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36800,17401,190,00740,0890
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,07-6,96184,29-12,58-0,5860
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,372,27-0,0462-0,57940,1466
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,18420,04490,24880,51240,1508
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56750,55540,84521,030,7858
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,311,255,48-5,03400,11
Pridaná hodnota -47 108841 291-293 757-173 045167 967
Primárna platobná neschopnosť 82,6616,7839,890,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11260,10212,050,5297-80,71
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -56,063,553,6811,13-36,78
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -56,063,553,6811,13-36,78
Služby 40 109346 567274 797205 313339 082
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 173 4175 629 00414 576 68611 552 61412 090 012
Spotreba materiálu… 7 4158 72516 979139 550219 578
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 953 000253 0003 627 0175 919 4201 823 275
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 6331 327 66040 506178 118818 205
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 217124 84230 5732 0740,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00001 338
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 416,001 202 8189 933176 044816 867
Účtovný cash flow -316 409359 448-12 193-187 44540 520
Úročený dlh 953 000253 0003 627 0175 919 4201 823 275
Úrokové krytie -2,483,4715,02-2,30-5,93
Vlastné imanie 2 237 3682 502 5072 247 005-2 358 82923 743
Všetky záväzky 2 936 0493 126 49712 320 53511 875 2839 499 752
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 728 6462 281 813
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000276 583276 583
Výsledok hospodárenia -245 575543 9873 967 145-1 642 359-1 492 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -245 575543 9873 967 145-1 642 359-1 492 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -251 833255 5014 601 987-1 249 375-1 916 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 255 5014 601 987-1 249 375-1 508 196-3 134 596
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -251 833390 9213 702 763-1 068 687-1 780 774
Zásoby 0,000045,0016 06019 77861 016
Záväzky 2 936 0493 126 49712 320 53511 875 2839 499 752
Záväzky z obchodného styku 1 964 7172 852 2714 998 0302 696 1620,0000
Zisk pred zdanením -251 833390 9213 702 763-1 068 687-1 780 774
Zmena EBIT -0,32670,1385-5,320,75580,5822
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-6 235-11 914-4 226-90 625
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-6 235-11 914-4 226-90 625
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000251 63520 5563 64915 632

Činnosti firmy
Poradenská činnosť v oblasti obchodu
Technicko-organizačné zabezpečenie školení, seminárov a kurzov
Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
Verejné obstarávanie
Vydavateľská činnosť
Posudzovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z finančných..
Zber, spracovanie, zhodnocovanie, nákup a predaj iného ako nebezpečného odpadu..
Poskytovanie prenájmu nehnuteľností a zabezpečovanie služiebs tým spojených
Výroba kvapalných uhľovodíkových produktov, ktoré sú surovinou pre chemické..
Marketing v oblasti obchodu
Faktoring a forfaiting
Vedenie účtovníctva
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /MO/
Príprava analytických, monitorovacích a hodnotiacich dokumentov súvisiacich s..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančníctva
Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora
Technicko-organizačné zabezpečenie konferencií
Školiaca činnosť
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom strojov, prístrojov a technologickýchcelkov
Poradenská činnosť v oblasti prípravy a implementácie projektov financovaných..
Príprava, koordinácia, riadenie a implementácia projektov financovaných z finančných..
Prieskum trhu v oblasti obchodu
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /VO/
Účtovné poradenstvo
Ekonomické, riadiace a organizačné poradenstvo
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti životného prostredia
Poskytovanie poradenských služieb v oblasti poľnohospodárstva