PIO CHEMPIK Bratislava a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182014201320122011
Aktíva 0,000023 7300,00000,00000,0000
Bankové úvery 20 99521 9370,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000021 9370,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000024,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,150,00000,00000,0000
Celkové tržby 4 3410,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 128 280179 4870,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 99521 9360,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 440-104 2370,00000,00000,0000
Čistý zisk 1 440-105 0600,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-146 0130,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 128 280155 7570,00000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 20 9950,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 20 9950,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000083,290,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000083,290,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000283,310,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000083,290,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003 2680,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 8310,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-144 9560,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 440-104 2370,00000,00000,0000
EBITDA -2 771-102 7900,00000,00000,0000
EBITDA marža -0,63830,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 771-102 7900,00000,00000,0000
Finančné účty 0,00001,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,00006,560,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0000-6,560,00000,00000,0000
Hrubá marža -0,63830,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 910-104 1420,00000,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00006,460,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00006 9760,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 107 285153 3560,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 6230,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-124,900,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,0000823,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001 0570,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 2 77141 3960,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,0000129,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000023 5770,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00001,290,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,0000236,990,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,300,00000,00000,0000
Odpisy 0,000095,000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000095,000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1,00001 3520,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 440-104 9650,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,01340,78510,00000,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0000-4,390,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0000-4,390,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,01340,80410,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,63200,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-113,940,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00006 9760,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000155 7570,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,92440,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00007,560,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,150,00000,00000,0000
Pridaná hodnota -2 771-10 8240,00000,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0000-4,430,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,01120,67450,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -46,29-1,750,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -46,29-1,750,00000,00000,0000
Služby 2 77116 1070,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000023 7300,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 0190,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 99521 9370,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 34130 5720,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 3410,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000030 5720,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00001,00000,00000,00000,0000
Úročený dlh 20 99521 9370,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-126,650,00000,00000,0000
Vlastné imanie -128 280-155 7570,00000,00000,0000
Všetky záväzky 128 280179 4870,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 441-102 8850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 441-102 8850,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 440-105 0600,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-146 0130,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 440-105 0600,00000,00000,0000
Zásoby 0,000016 6000,00000,00000,0000
Záväzky 128 280179 4870,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 5 6230,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 1 440-105 0600,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,71910,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-24 2700,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-24 2700,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 129,000,00000,00000,00000,0000